+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

ในวันที่15 พฤษภาคม พ.ศ.2524 ได้เริ่มก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเมียนมาเริ่มเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว การลงทุน และการค้าขายอาเซียน-ญี่ปุ่น ( ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism- APC) ในปีพ.ศ.2549

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกทุกประเทศให้เงินกองทุนทุกๆปี แล้ว อนุญาติให้ปฏิบัติโครงการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว การลงทุน และ การค้าขาย ภายในภาคอาเซียนโดยใช้เงินกองทุนนั้น

การร่วมมือของศูนย์อาเซียนแห่งประเทศเมียนมาทางธุรกิจการท่องเที่ยวมีดังนี้

  • ทัศนศึกษาของผู้แทนประเทศญี่ปุ่น ( พ.ศ.2557 )
  • รายงานการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาการท่องเที่ยว ( พ.ศ.2557 )
  • การอบรมทางวิชาการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสังคมของประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมา ประเทศลาว และ ประเทศกัมพูชา ( พ.ศ.2558, โตเกียว )
  • การสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสังคม ( พ.ศ.2558, เวียดนาม )
  • โฟรามการปัฏิบัติสังคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้นำการท่องเที่ยวชาวเอเซียครั้งที่2