+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

อาเซียน

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ณ. กรุงเทพฯ ได้ก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศไทย ได้มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ)

มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 7  มกราคม พ.ศ.2527 ประเทศเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ประเทศลาว และ ประเทศเมียนมาได้เข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และ ประเทศกัมบูชาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่30 เมษายนพ.ศ.2542

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ตามปฏิญญาอาเซียนความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีดังนี้

เพื่อเร่งรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมของภูมิภาค โดยความเพียรพยายามร่วมกันด้วยเจตนารมณ์แห่งความเสมอภาค และ ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อที่จะทำให้แข็งแรงขึ้น และ สงบสุขระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ ในภูมิภาคโดยเคารพในความยุติธรรมและหลักแห่งเนติธรรม ในการดำเนินการสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก และ ยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ

เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือ และ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเรื่องที่มีผลประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยศาสตร์ และ การบริหาร

เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการวิจัย การฝึกอบรมด้านการศึกษา วิชาชีพ วิชาการ และ การบริหาร

เพื่อให้ได้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมของประชาชนท้องถิ่น ขยายการค้า รวมทั้งการศึกษาปัญหาการค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ การปรับปรุงระบบการขนส่ง และ คมนาคมระหว่างกัน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน

เพื่อส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ธำรงความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และ มีคุณประโยชน์ กับองค์การระหว่างประเทศ และ องค์การส่วนภูมิภาค ที่มีจุดมุ่งหมาย และ วัตถุประสงค์คล้ายคลึง และ สอดคล้องกันรวมทั้งแสวงหาลู่ทางที่จะให้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในกลุ่มประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียน

ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอาเซียน ผู้นำรัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกาศวิศัยทัศน์อาเซียน2020 เพื่อให้เป็นภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสูง มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน และ ความแตกต่างในด้านสังคม และ เศรษฐกิจ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่9 เมื่อปี พ.ศ.2546 ผู้นำอาเซียนได้ตัดสินใจ เพื่อให้ก่อสร้างประชาคมอาเซียน ( ASEAN COMMUNITY )

ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่12 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2550 ผู้นำอาเซียนได้ตกลง การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558 แล้วได้ลงนามปฏิญญาเซบู

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม