+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ(UNWTO)

 

 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติซึ่งลงหลักปักฐาน ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และ การเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถิติทางการท่องเที่ยวโลก องค์การนั้นมีจำนวนประเทศสมาชิก 157 ประเทศ ความมุ่งหมายขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ คือ เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้สร้างความเข้าใจระหว่างประเทศทั่วโลก เพื่อให้มีสันติสุขและความอุดมสมบูรณ์ และ เพื่อให้มีความเคารพสิทธิ์ของคนอื่น โดยไม่มีความต่าง ชาติ ภาษา และ ความนับถือความเชื่อ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

ประเทศเมียนมาได้ติดต่อกับองค์การ UNWTO ในปีพ.ศ.2539 และได้เป็นประเทศสมาชิกอย่างเป็นทางการ ในปีพ.ศ.2555 กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวได้จัดงานวันการท่องเที่ยวโลกซึ่งตรงกับ วันที่ 27 กันยายน ของทุกๆปี