+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

ทำไมต้องลงทุนในพม่า

ทำไมต้องลงทุนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การลงทุนทางเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังเติบโต

โอกาสในการลงทุนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศอย่างประเทศเมียนมานั้น มีมาตรการในการเชิญชวนและเปิดรับนักลงทุนที่มีความพร้อมเข้ามาผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปถึงเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เศรษฐกิจพม่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ ๘ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๘ งบประมาณ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๗ เป็นผลมาจากการพัฒนาและการลงทุนในภาคโทรคมนาคมร้อยละ ๕๗.๕ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติร้อยละ ๕๐.๕ การก่อสร้างร้อยละ ๓๖.๑ การผลิตร้อยละ ๑๕.๙ และการท่องเที่ยวร้อยละ ๙.๗

กลยุทธ์การเติบโตโดยรวมของประเทศเมียนมา สร้างขึ้นเพื่อผสมผสานนโยบายเพื่อให้เกิดความทันสมัยในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกและการขยายฐานการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ประเทศเมียนมาผลักดันและสร้างแรงจูงใจในการลงทุน โดยเฉพาะใน ๓ เขตเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษทางทะเลได้แก่ ตี่ล่ะหว่า เจ้าผิ่วและ ทวาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจที่เก่าแก่อย่างเมืองย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ อีกทั้งในเขตพื้นที่การพัฒนาใหม่ เช่น พะโค พะอาน ซิดเตว มิดจีน่า และเมืองชายแดน โดยพื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของเมียนมา

การเติบโตทางเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก วัดได้จากงบประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มร้อยละ ๑๐.๙ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ส่งผลให้ชนชั้นกลางในประเทศเมียนมามีจำนวนมากขึ้นอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมและบริการของ FMCG (เช่น สถาบันการศึกษาเอกชนบันเทิง) เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สถานที่และเส้นทางการเชื่อมต่อ- การสร้างถนนสายเอเชียใหม่

ประเทศเมียนมีตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุดในการเข้าถึงตลาดปัจจัย ตลาดระดับโลกและตลาดผลิตภัณฑ์ เมียนมากำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง ไฟฟ้า ถนน การคมนาคมทางรถไฟ การคมนาคมทางอากาศ รัฐบาลเล็งเห็นว่าเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดเพื่อสร้างเครือข่ายการนำเข้าและส่งออกสินค้า ในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

ประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีประชากร ๕๐ ล้านกว่าคน ตลาดจีน อินเดีย ตลาดอาเซียน และตลาดต่างประเทศเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงประเทศเมียนมาผ่านพอร์ตต่างๆ ตามเส้นทางทางอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน

สิบกว่าปีที่ผ่านมาหลังจากประเทศเมียนมามีนโยบายเปิดประเทศ ทำให้ความทันสมัย และการขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น รัฐบาลเมียนมากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างเส้นทาง ทางกายภาพให้กลายเป็นถนนเส้นหลักของเอเชียด้านการลงทุน

นโยบายเส้นทางหลวงทางการค้าในประเทศที่สำคัญได้แก่ ประเทศไทย โดยเฉาพาะกธโซนเศรษฐกิจ พะอาน และทวาย เส้นทางฝั่งประเทศจีนจากเมืองมัณฑะเลย์ และเส้นทางฝั่งประเทศอินเดียจากเมืองมัณฑะเลย ภายใต้โครงการรูปการขนส่ง“กะลาดัน” อีกทั้งยังมีนโยบายการสร้างเครือข่ายทางรถไฟที่ทันสมัยและท่าเรือสินค้าอาหารสำเร็จรูป ที่ หยั่วต่าจี (เขตย่างกุ้ง) และย่าน มยิ่นแหง่ (เขตมัณฑะเลย์)

ไม่เพียงแต่ มีการขยายการผลิตกำลังไฟฟ้าในแต่ละปีเป็นจำนวน ๑๒,๒๔๗ GWh และการขยายกำลังส่งไฟฟ้าเป็นจำนวน ๔,๔๒๒ MW  ในพ.ศ.๒๕๕๗ เท่านั้น ประเทศเมียนมายังมีการดำเนินการขยายการผลิตกำลังไฟฟ้าหลักตามโครงการไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ ในอนาคตอีกด้วย

ประเทศเมียนมาไม่เพียงแต่เป็นสมาชิกในสมาคมอาเซียนเท่านั้น แม้ว่าประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ยังได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเขตการค้าอิสระในเอเซียน-จีน โดยได้ร่วมในเครือข่ายการผลิตภายในประเทศที่ได้รับโอกาส การลดหย่อนภาษีการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย

Supporting the reforms course of the “New Myanmar”
Myanmar is undergoing a fundamental political and economic transformation to a democratic, federal and peaceful national state. Responsible investments are key requirements for and direct drivers of sustainable and inclusive economic development.

  • A National Comprehensive Development Plan (NCDP) has been formulated to identify policy directions for countrywide sustainable economic development in based on international best practices to alleviate poverty in the country.
  • A sector-specific National Export Strategy (NES) is under implementation to strengthen trade and investment in high-potential industries with strong global demand (e.g. rice, textiles and garments, tourism). Myanmar as a least developed country (LDC) is enjoying preferential tariff arrangements to facilitate the access of the country to major international markets.
  • The Government of Myanmar is highly committed to encouraging investments with a positive impact on society and environment. Investment activities in certain sectors are therefore prohibited or restricted or may require specific approvals, processes, joint venturing or Environmental and Social Impact Assessments (EIA/SIA) to avoid adverse impacts on communities and their livelihoods, the environment as well as the progress in peace and national reconciliation.
  • DICA is warmly inviting foreign companies to invest in less developed parts of Myanmar and to consider business opportunities facilitating the economic inclusion of Myanmar citizens in remote parts of the country (e.g. Chin State).

การลงทุนในสังคมเมียนมา

ประเทศเมียนมามีสถานการณ์และโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะประเทศเมียนมามีทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทางการเกษตรมากมาย อีกทั้งยังมีกำลังจากคนรุ่นใหม่มากมายในการตระหนักถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ในปีก่อนหน้าของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศเมียนมามีความยินดีพร้อมด้านความสามารถที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานได้ พลเมืองเมียนมาเองก็มีทักษะด้านการทำงาน เป็นพนักงานและนักธุรกิจที่สามารถสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานให้เข้ากับโอกาสใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และความต้องการในขณะเดียวกัน

ย่างกุ้งและเมืองอื่นๆมีการผสมกลมกลืนวิถีชีวิตดั้งเดิมกับสังคมใหม่มากขึ้น สังคมเมียนมาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้ทันสมัยขึ้น พร้อมกันนั้นเมียนมาก็พร้อมยอมรับวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างอบอุ่นด้วย

ตามสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนประชาชนของเมียนมามีจำนวน ๕๑.๔ ล้านคน จำนวนประชากรหนุ่มสาวที่ทำงานระหว่างอายุ ๑๙ ถึง ๖๙ ปี มีสัดส่วนร้อยละ ๖๔.๖

ในประเทศเมียนมามีจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยเรียนร้อยละ ๙๓ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและความสามารถขั้นพื้นฐานในภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีการฝึกอบรมทักษะอาชีวะจากภาคเอกชนซึ่งช่วยลดช่องว่างสำหรับการเพิ่มทักษะด้วย

ประเทศเมียนมากำลังพยายามสร้างความเข้มแข็งในภาคการศึกษา เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. ๒๕๕๕ การใช้จ่ายของประชาชนด้านการศึกษาได้เพิ่มขึ้นในช่วงปีพ.ศ.  ๒๕๕๗ ในอัตราส่วนร้อยละ ๔๙นอกจากนี้รัฐบาลเป็นผู้นำที่ครอบคลุมการศึกษาภาค CESR หรือเรียกว่า “Comprehensive Education Sector Review”เพื่อให้เข้าใจถึงสถานะปัจจุบันของการศึกษาและกำลังวางแผนนโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

Profiting from a liberal, transparent and business-enabling environment
The creation of a business-enabling environment, investment promotion and protection are key priorities of the Government of Myanmar to attract responsible investment.

  • Seral Bilateral Investment Treaties (BITs) and other International Investment Agreements (IIAs) have been concluded to date. Please find an updated list here.
  • Agreements on the avoidance of double taxation are in place with eight countries such as India, Laos, Malaysia, Korea, Singapore, Thailand, United Kingdom and Vietnam
  • Various laws have been revised to facilitate investment and to ease the operation of businesses in Myanmar, such as the e.g. Foreign Investment Law (granting taxation benefits, land use rights etc.), the Myanmar Citizen Investment Law and the Arbitration Law. Further legal changes to a better business-enabling environment are currently in the making (e.g. Banks and Financial Institutions Law of Myanmar and a combined Myanmar Investment Law).
  • A “National Framework for Public-Private Partnerships” (PPP) is being prepared to accelerate growth and faster improvements through the effective engagement of the private sector e.g. in infrastructure development. Transparent procedures in public tenders will be put in place to allow cost-efficient public service provision and modernization.
  • The transformation of the telecommunications industry in Myanmar from a monopoly into an open market and first competitive tender processes (such as for a gas-fired power plant in Myingyan, Mandalay Region) show the efforts of the Government to create an open and transparent business environment.
State / Region Total Population Average Population (%) State/Region urban population
Yangon Region 7,360,703 14.6 70.1
Ayeyarwady Region 6,184,829 123 14.1
Mandalay Region 6,165,723 12.3 34.8
Shan State 5,824,432 11.6 24.0
Sagaing Region 5,325,347 10.6 17.1
Bago Region 4,867,373 9.7 22.0
Magway Region 3,917,055 7.8 15.0
Rakhine State 2,098,807 4.2 16.9
Mon State 2,054,393 4.1 27.9
Kachin State 1,642,841 3.3 36.1
Kayin State 1,504,326 3.0 21.9
Tanintharyi Region 1,408,401 2.8 24.0
Nay Pyi Taw 1,160,242 2.3 32.3
Chin State 478,801 1.0 20.8
Kayar State 286,627 0.6 25.3
TOTAL 50,279,900 100.0% 29.6%