+95-67- 406458 [email protected]
Select Page

(၁) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းစနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစန္၊

(၂) ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝအလွမ်ားကိုခရီးသည္မ်ားေလ့လာႏိုင္ေစရန္၊

(၃) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝအလွမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္၊

(၄) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈတို႔ကိုအေထာက္အကူျပဳေစရန္၊

(၅) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအတတ္ပညာရပ္မ်ားတိုးတက္ ထြန္းကားေစ၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္

(၆) ခရီးသည္မ်ား၏ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္။