+95-67- 406458 [email protected]
Select Page
စီမံကိန္းေဒသ – ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္- ၂၀၁၃

အေထာက္အပံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း- အင္းခ်စ္သူအဖြဲ႕၊ Fauna & Flora International

ဦးတည္ခ်က္-  အင္းေတာ္ႀကီးေဒသတြင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန-   ကယက္ေလွ၊ စက္ေလွ၊ ဘီးစီးျခင္း၊ ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္း သြားေရာက္ျခင္း၊ ငွက္ၾကည့္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းဘုရားေစတီမ်ားကိုေလ့လာဖူးေျမာ္ျခင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့မ်ားအားေလ့လာျခင္း

စီမံကိန္းေဒသ – ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ (ပန္ပက္၊ တႏွီးလာလဲ)

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္- ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ

အေထာက္အပံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း-International Trade Centre/CBT

ဦးတည္ခ်က္  -ေဒသခံအသိုက္အဝန္းမ်ားအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွတဆင့္       အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္လူမႈ စီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ေရရွည္တည့္တံ့ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳရန္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန-ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ၊ လက္မႈပညာ၊ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္မ်ားသြားေရာက္ျခင္း၊ ကယားဝက္အူေခ်ာင္းျပဳလုပ္ျခင္းကိုေလ့လာျခင္းႏွင့္ ရိုးရာအစားအေသာက္မ်ားသုံးေဆာင္ျခင္း၊ ႏြားလွည္းစီးျခင္း၊ ယက္ကန္းလုပ္ငန္းေလ့လာျခင္း ႏွင့္အမွတ္တရ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း

စီမံကိန္းေဒသ – ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးေဒသ
စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၄ခုႏွစ္
အေထာက္အပံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း –  Hanns Seidel Foundation ႏွင့္Peace Nexus
ဦးတည္ခ်က္ – သံေတာင္ႀကီးေဒသရွိ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္၊ ေဒသခံမ်ား ဝင္ေငြပိုမိုရရွိေစရန္၊ သံေတာင္ ႀကီးေဒသသို႔ လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားစိတ္ေက်နပ္ မႈရရွိေစရန္၊
လက္ရွိအေျခအေန – Bed& Breakfast မ်ားအတြက္အေျခခံသင္တန္းမ်ား၊ တကိုယ္ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းခရီးသြားလမ္းျပသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ရႉေမ်ာ္ခင္းႏွင့္လမ္းေလၽွာက္ခရီးအတြက္လမ္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ ရြာ၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ ရပ္ရြာအတြင္းေျမပုံထုတ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း
စီမံကိန္းေဒသ – ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပအိုဝ္ေဒသ (လြယ္ေခၚ၊ အင္းနီ၊ ထီနဲ႔၊ ကကၠဴ) ေက်းရြာမ်ား

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္- ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ

အေထာက္အပံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း- Community Involved Tourism Pa-O Region

ဦးတည္ခ်က္-ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာေရးအေထာက္အကူျပဳရန္၊ ပအိုဝ္းေဒသခံမ်ား ခရီးသြား လုပ္ငန္းအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစရန္၊ေဒသခံမ်ားအားအလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းပိုမိုရရွိေစရန္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန-ပအို႔ဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုေလ့လာနိုင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္သဘာဝအလွအပမ်ားကိုခံစားနိုင္ျခင္း ၊ေက်းရြာ(၄)ရြာတြင္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ကကၠဴတြင္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ခန္း၊ မီးဖိုခန္း၊ အိပ္ခန္းတြင္လိုအပ္ေနေသာ facilitiesမ်ားကိုအင္းနီေဒသတြင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ လြယ္ေခၚေဒသတြင္ရပ္ရြာလူထုအေျခခံေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအသိပညာေပးခင္း၊ ထီးနဲ႔ေဒသတင္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

စီမံကိန္းေဒသ- မေကြးတိုင္း၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကံႀကီးေတာအေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ေက်းရြာ၊ အင္းေရာင္းႏွင့္စူလီပန္ေက်းရြာ (၄)ရြာ

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

အေထာက္အပံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း – Action Aid Myanmar

ဦးတည္ခ်က္ –  အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကိုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္၍စီမံခန႔္ခြဲ ေစရန္၊အေသးစားလုပ္ငန္း မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစရန္၊ထိုသို႔စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားတြင္ရပ္ရြာသူ၊ရပ္ရြာသား မ်ားပါဝင္လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေက်းရြာဓေလ့ စရိုက္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မၽွေဝနိုင္ရန္၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကို အေျခခံ၍ခရီးသြားမ်ားအားလုံျခဳံစိတ္ခ်မ္းသာေစရန္၊

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန –  မေရြးလုပ္ငန္း၊ ယက္ကန္းလုပ္ငန္းစသည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအားၾကည့္ရႈျခင္း၊ ေက်းရြာလူေနမႈစရိုက္မ်ားအားေလ့လာျခင္း၊ ရြာလမ္းေလၽွာက္ျခင္းႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္းစသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း

စီမံကိန္းေဒသ – မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကြန္းႏွင့္ေက်ာက္ေျမာင္းရြာအၾကားရြာ(၆) ရြာ

စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၀၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ

အေထာက္အပံေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း – Wildlife Conservation Society (WCS)

ဦးတည္ခ်က္ – နိုင္ငံေတာ္၏အဓိကဝင္ေငြရွာေဖြေပးေနေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုး တက္ေစရန္၊ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္၊ နိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္အေတြ႕အၾကဳံေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ ၊လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ပိုမိုေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရိုးရာမပ်က္ ကြန္ျဖင့္လင္းပိုင္အက်ိဳးတူ ငါးဖမ္းေသာဓေလ့မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္၊ ကမၻာတြင္ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္သာေတြ႕ရေသာလင္းပိုင္ႏွင့္ေရလုပ္သားအက်ိဳးတူငါးဖမ္းျခင္းကို နိုင္ငံျခားသားမ်ားအားျပသနိုင္ရန္၊ ေဒသခံ မ်ားပါဝင္ေသာ လင္းပိုင္ထိန္း သိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသခံမ်ားအသိပညာတိုးတက္ေစရန္၊ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြား လာေရးကို ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲ တတ္ေစရန္၊

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန –  ခရီးသည္မ်ားလင္းပိုင္မ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈ႔သည့္အခါ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ တစ္ညအိပ္ႏွစ္ ရက္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ တရက္ခရီးျဖင့္ လည္းေကာင္းသြားလာနိုင္ၿပီးကမၻာတြင္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ရေသာလင္းပိုင္ ႏွင့္ ေရလုပ္သား အက်ိဳးတူ ငါးဖမ္းျခင္းကို ေလ့လာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားရွိ ဝါးခေမာက္လုပ္ငန္း၊ အိုးလုပ္ငန္း၊ စီးကား(ေဆးေပါ့လိပ္)လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေတာဓေလ့မ်ားကို ေလ့လာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာ –     ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဓႏုေဒသ(ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ရွိ စီးက်အင္း၊ ပင္စိမ္းပင္ေက်းရြာမ်ား၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရာဇႀကီးေက်းရြာ၊ ေတာင္ျမင့္ေက်းရြာမ်ား)

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း –   ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ရွမ္းေတာင္ဇုန္) ေက်းရြာကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ဓႏုေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕
စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ –    ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ
ဦးတည္ခ်က္ –     ဓႏုေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္၊ ဓႏုေဒသ လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္၊

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန –   ေက်းရြာေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ CBT လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ရြာသားမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ သင္တန္း၊ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း၊ ေက်းရြာသမိုင္းအေၾကာင္း၊ ေဒသႏၲရဗဟုသုတ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။  ေက်းရြာသားမ်ားကို GIZ (ဂ်ာမဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ) အဖြဲ႕မွ CBT ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာ –  ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြယ္ႏြဲ႕ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း –  ဦးခြန္ေအာင္မင္းႏွင့္ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ

စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္  ေမလ
ဦးတည္ခ်က္ – ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ခရီးသြားက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊  ေဒသခံမ်ား လူမႈစီးပြား၊ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္ေစရန္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန –  အင္းရိုးရာ လုံးခ်င္းအေဆာက္အဦ(၆)လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦ(၁)လုံးလၽွင္
(၃၀x၂၂x၁၁) ရွိၿပီး၊ အမိုးသြပ္၊ အကာ/အခင္း၊ ပ်ဥ္ျဖစ္ၿပီး ဧည့္သည္(၂)ဦး တည္းခိုနိုင္ပါသည္။ စုစုေပါင္းဧည့္သည္(၁၂)ဦး တည္းခိုနိုင္ရန္
ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စားေသာက္ခန္းမအမိုးသြပ္၊ အကာ-ဝါး/အုတ္၊ အခင္းပ်ဥ္ျဖစ္ၿပီး(၅၀x၂၄x၁၁) ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္(၂၀x၁၂x၁၂)
ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ ဦးခြန္ေအာင္မင္းႏွင့္ ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ  (၂၁.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔က
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာ – ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ စကားေက်းရြာ

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း -ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္ႏွင့္ ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ

စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ

ဦးတည္ခ်က္ – ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ခရီးသြားက႑တိုးတက္ေစရန္၊ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန – (၂)ထပ္အေဆာက္အဦေဟာင္းကို ျပဳျပင္ထားပါသည္။ အမိုးအသြပ္၊အကာ/အခင္း-ပ်ဥ္ျဖစ္သည္။ အခန္း(၈)ခန္းပါရွိၿပီး (၁)ခန္းလၽွင္ (၁၈x၁၂x၉)ရွိၿပီး ဧည့္သည္(၂)ဦးတည္းခို နိုင္သျဖင့္ ဧည့္သည္(၁၆)ဦး တည္းခိုနိုင္ပါသည္။ (၁)ထပ္အေဆာက္အဦ(၂)လုံးေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အမိုးဝါးကပ္၊ အကာ/အခင္း-ပ်ဥ္ျဖစ္ၿပီးအေဆာက္အဦ(၁)လုံးလၽွင္ (၁၄.၅x၁၃x၁၁) ရွိၿပီး၊ဧည့္သည္(၂)ဦးတည္းခိုနိုင္သျဖင့္ ဧည့္သည္(၄)ဦး တည္းခို နိုင္ပါသည္။ စုစုေပါင္းဧည့္သည္(၂၀)ဦးတည္းခိုနိုင္ပါသည္။ စားေသာက္ခန္း အေဆာက္အဦမွာ (၂)ထပ္ျဖစ္ၿပီး အေပၚထပ္တြင္ တည္ခင္းပါ သည္။ (၄၀x၂၁x၂၄) ရွိပါသည္။ အမ်ားသုံးသန္႔စင္ခန္း(၄)ခန္းေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္ႏွင့္ ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတို႔ (၂၁.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာ –  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စေလၿမိဳ႕နယ္၊ မက်ီးကန္ေက်းရြာ

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း – Myanmar Tourism Marketing/All Asia Inclusive Tour

စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ

ဦးတည္ခ်က္ – ေနာင္လာမည့္(၂)ႏွစ္အတြင္းတြင္ CBT စီမံကိန္းမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ဦးေဆာင္နိုင္ေသာ လူငယ္ (၁၀ မွ ၁၅)ဦးခန္႔ တိုးတက္လာရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈ  အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးပြား လာေစေရး အစရွိသည္တို႔ကို ေမၽွာ္မွန္းထားရွိပါသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန – ေက်းရြာလူေနအိမ္(၂)လုံးအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အေဆာက္အဦအသစ္ (၁) လုံး ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားမ်ား တည္းခိုေနထိုင္နိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ ထားရွိပါသည္။ ေက်းရြာသူ/သား(၆)ဦးအား လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္း အား စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊ ေဆာ္ေလာင္းေက်းရြာ

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း – Forever Top Travel

စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ

ဦးတည္ခ်က္ – ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈ  အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေရး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးသြားက႑တိုးတက္ေစရန္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန –  ရိုးရာအိမ္(၆)လုံးအား တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ ဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုနိုင္ရန္ အတြက္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာ – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္သလဲေက်းရြာ (အလယ္ပိုင္း)၊ က်ိဳက္သလဲေက်းရြာစု

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း – Tour Mandalay Co., Ltd

စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၇ ခုနစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၇)ရက္

ဦးတည္ခ်က္ – က်ိဳက္သလဲေက်းရြာ အလယ္ပိုင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာေျမကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အတြက္ ၎ကို အေျချပဳ၍ ေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရး၊  အနီးအနားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာ ေရးေက်ာင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ CBT မွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ မႈမ်ား ေပးနိုင္ရန္၊ ၎အျပင္ CBT ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ့ခ်ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာမ်ား ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ရပ္ရြာ ေဒသ၏ ဓေလ့စရိုက္၊ သဘာဝအေျခအေနမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခံစားနိုင္ေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္ပါသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန – ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သဘာဝေရေျမေတာေတာင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ား ႏွင့္လက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမပ်က္စီး  ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးပါဝင္သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ပရဟိတေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းတည္ေနရာ – မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္ ၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေတာင္ေက်းရြာ

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း – Myanmar Hill Lodges Travel

စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန – လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေက်းလက္အိမ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

Community Based Tourism in Myanmar