+95-67- 406458 [email protected]
Select Page

ဘာေၾကာင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမလဲ?

ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္နိုင္ငံတြင္ တိုးျမႇင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွတဆင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအား လွိုက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၈.၇ရာခိုင္ႏႈန္း ထိေရာက္ရွိေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ စက္မႈက႑၊  ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး   အဆိုပါက႑မ်ားသည္ နိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ (၅၇.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၅၀.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၃၆.၁) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (၁၅.၉) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၉.၇) ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ အသီးသီး ရွိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာသည္ စက္မႈလက္မႈ ၊စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑မ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ၊  ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ပို႔ကုန္တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ရန္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ျဖစ္သည့္ သီလဝါ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ထားဝယ္တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စက္မႈလက္မႈ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားသည္ ဖြံၿဖိဳးလာမည့္နိုင္ငံအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္လာပါမည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးစႀကံင္တစ္ေလၽွာက္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စုစည္း ျဖစ္ထြန္းရာ ေဒသေဟာင္းမ်ား (ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ား) ႏွင့္ ေဒသသစ္မ်ား ဥပမာ− ပဲခူး၊ ဘားအံ၊ စစ္ေတြ၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တိုးတက္လာေစရန္ အားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း  တစ္ဦးက် ဝင္ေငြ ၁၀.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ သိသိသာသာ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး လူလတ္တန္းစားပိုမိုမ်ားျပားေစခဲ့ပါသည္။  FMCG စက္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား(ပုဂၢလိက ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား) ကို လမ္းဖြင့္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ လာပါသည္။
တည္ေနရာႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား  −  အာရွ လမ္းသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ သာမက ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈျပဳ ရာတြင္လည္း အခ်က္အျခာက်သည့္ေနရာ၌ တည္ရွိေနပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ အနာဂတ္ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ  ျပည္တြင္းျပည္ပကုန္စည္စီးဆင္းမႈကြင္းဆက္ အလို႔ငွာ အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အဦ (လၽွပ္စစ္၊ကား လမ္း၊ မီးရထားလမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္) ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိ ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကုန္းေျမတြင္ အႀကီးဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သန္း (၅၀) ေက်ာ္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရွိသည့္အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ အာဆီယံေဈးကြက္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ တေလၽွာက္ရွိ ဆိပ္ကမ္း မ်ားမွ တဆင့္ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာေအာင္ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ ကင္းကြာခဲ့ျခင္းသည္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ကြန္ယက္မ်ားကို ေခတ္မီစြာ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈကို အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစခဲ့ ပါသည္။ ယခုအခါ အစိုးရသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား အာရွ၏လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္−

ျပည္တြင္းအဓိက အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ(ဘားအံႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္)၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံ(မႏၲေလး)၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ (မႏၲေလးႏွင့္ ကုလားတန္ ဘက္စုံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း)တို႔ကို နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းမႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ရြာသာႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးအနီးရွိ ျမစ္ငယ္တို႔တြင္ ပိုမိုေခတ္မီသည့္ ရထားလမ္း ကြန္ယက္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊

– လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏ တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိျခင္း(၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄၂၂ MW) ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ (၁၂၂၄၇ GWh) မ်ားသာမက ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အဝ သုံးစြဲနိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္းအရ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္  အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း၏ အဖြဲ႕ဝင္အေနျဖင့္သာမက အာဆီယံ-တ႐ုတ္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးနိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ နိုင္ငံတကာတြင္ အေကာက္ခြန္ ေလၽွာ့ေပါ့မႈ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိသျဖင့္ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားသို႔ ပိုမိုေပါင္းစည္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံျခင္း

 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ေပါႂကြယ္ဝသည့္အျပင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိၿပီး သြက္လက္တက္ႂကြသည့္ လူငယ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေျခခံက်သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား သည္ စိတ္အားထက္သန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။  ထို႔အျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၾကသကဲ့သို႔ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ႏွင့္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စြန႔္ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ရရွိၾကပါသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္အျခားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သမရိုးက်လူမႈဘဝႏွင့္ ေခတ္မီလူမႈ စနစ္တို႔ အခ်ိဳးက်က်ေရာႁပြမ္းေနၿပီး ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ပြင့္လင္း ေႏြးေထြးၿပီး နိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံနိုင္ၾကပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ လူဦးေရသန္းေကာင္စာရင္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ (၅၁.၄)သန္းျဖစ္ၿပီး အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၆၄)ႏွစ္အၾကားရွိ အလုပ္ လုပ္ကိုင္နိုင္သည့္ လူဦးေရသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၆၅.၆)ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း (၉၃)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ပညာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္ဘာသာကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ တတ္ေျမာက္ၾကပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကြာဟခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပညာေရးက႑ကို အားျဖည့္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္− ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္မွာ (၄၉)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးအေျခအေနကို ပိုမိုနားလည္နိုင္ရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ ဘက္စုံပညာေရးက႑သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ပညာေရး က႑၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လမ္းညႊန္မည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး က႑ စီမံကိန္းကိုလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း

 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံက်သည့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီးအားလုံးပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ နိုင္ငံတကာ၏ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ နိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အမ်ိဳးသား ဘက္စုံ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံျခင္း

 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္တိုးတက္မႈ ရရွိေစမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ေပါႂကြယ္ဝသည့္အျပင္  အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိၿပီး တက္ႂကြသည့္ လူငယ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းလည္း ျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္မွတဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိၿပီး ရရွိမည့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား၊ နည္းပညာသစ္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္အျခားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သမရိုးက်လူမႈဘဝႏွင့္ ေခတ္မီလူမႈစနစ္တို႔ အခ်ိဳးက်က်ေရာႁပြမ္းေနၿပီး ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ပြင့္လင္း ေႏြးေထြးၿပီး နိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း လက္ခံနိုင္ၾကပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ လူဦးေရသန္းေကာင္စာရင္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ (၅၁.၄)သန္းျဖစ္ၿပီး အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၆၄)ႏွစ္အၾကားရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သည့္ လူဦးေရသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၆၅.၆)ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း (၉၃)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ပညာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္ဘာသာကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ တတ္ေျမာက္ၾကပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကြာဟခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပညာေရးက႑ကို အားျဖည့္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္− ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္မွာ (၄၉)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးအေျခအေနကို ပိုမိုနားလည္နိုင္ရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ ဘက္စုံပညာေရးက႑သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ပညာေရး က႑၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လမ္းညႊန္မည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး က႑ စီမံကိန္းကိုလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း

 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံက်သည့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီးအားလုံးပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ နိုင္ငံတကာ၏ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ နိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အမ်ိဳးသား ဘက္စုံ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။
ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ဝယ္လိုအားျမင့္မားသည့္ကုန္စည္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာ− ဆန္၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အလားအလာ ျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈတို႔ ပိုမိုတိုးတက္ ေစရန္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဳဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးနိုင္ငံမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ သည္ အထူးအေကာက္ခြန္အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေနျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာ အဓိက ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစ ပါသည္။
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအား ျပည္သူမ်ားႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔အေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေပၚ ေစရန္ အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန႔္သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သီးသန႔္အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္လိုအပ္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား လိုအပ္ျခင္းတို႔ကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသည္။
နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆုံးေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္နိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားျခင္းတို႔ကို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက လွိုက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္။

 

လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီးပြားေရးအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 

တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔သည္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ႏွစ္နိုင္ငံႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါ စာခ်ဳပ္မ်ား စာရင္းကိုဤေနရာ တြင္ၾကည့္ရႈ႔ နိုင္ပါသည္။ http://www.dica.gov.mm/en/investment-agreements

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္  နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အခြန္ႏွစ္ႀကိမ္ေပးေဆာင္ရမႈကို ေရွာင္ရွားသည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို  ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

–   ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကိုကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒ (အခြန္ကင္းခြတ္ျခင္းမ်ား   ေပးအပ္ျခင္း၊  ေျမအသုံးျပဳခြင့္မ်ား စသည္)၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ အႏုညာတ စီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းဥပေဒ စသည္တို႔ကို ဥပေဒမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဥပေဒေရးရာ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေရးဆြဲျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစည္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒအျဖစ္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိျခင္း)

–    နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဥပမာအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္ကို ေရးဆြဲ လၽွက္ရွိပါသည္။ အစိုးရတင္ဒါမ်ားေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳနိုင္ၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္ေစပါသည္။

–    ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးကဏၰသည္ တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ေသာစနစ္မွ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ပထမဆုံးေသာ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိမႈကို ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါသည္။

 

အႀကံျပဳတင္ျပလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ လူဦးေရပ်ံႏွံ့ေနထိုင္မႈဇယား

ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး

စုစုေပါင္း

လူဦးေရ

တစ္နိုင္ငံလုံးရွိလူဦးေရ၏ပ်မ္းမၽွ ရာခိုင္ႏႈန္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ

ႀကီးအလိုက္ၿမိဳ႕ျပ

လူဦးေရ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၇.၃၆၀.၇၀၃

၁၄,၆

၇၀,၁

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး

၆.၁၈၄.၈၂၉

၁၂,၃

၁၄,၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

၆.၁၆၅.၇၂၃

၁၂,၃

၃၄,၈

ရွမ္းျပည္နယ္

၅.၈၂၄.၄၃၂

၁၁,၆

၂၄,၀

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

၅.၃၂၅.၃၄၇

၁၀,၆

၁၇,၁

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

၄.၈၆၇.၃၇၃

၉,၇

၂၂,၀

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

၃.၉၁၇.၀၅၅

၇,၈

၁၅,၀

ရခိုင္ျပည္နယ္

၂.၀၉၈.၈၀၇

၄,၂

၁၆,၉

မြန္ျပည္နယ္

၂.၀၅၄.၃၉၃

၄,၁

၂၇,၉

ကခ်င္ျပည္နယ္

၁.၆၄၂.၈၄၁

၃,၃

၃၆,၁

ကရင္ျပည္နယ္

၁.၅၀၄.၃၂၆

၃,၀

၂၁,၉

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

၁.၄၀၈.၄၀၁

၂,၈

၂၄,၀

ေနျပည္ေတာ္

၁.၁၆၀.၂၄၂

၂,၃

၃၂,၃

ခ်င္းျပည္နယ္

၄၇၈.၈၀၁

၁,၀

၂၀,၈

ကယားျပည္နယ္

၂၈၆.၆၂၇

၀,၆

၂၅,၃

စုစုေပါင္း

၅၀.၂၇၉.၉၀၀

၁၀၀,၀%

၂၉,၆%

၂၀၁၄လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာမွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။

Source: http://www.dica.gov.mm