+95-67- 406458 [email protected]
Select Page

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း

နိဒါန္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေပၚေပါက္လာ ခ်ိန္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ) သင္တန္းႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ(အေျခခံ)သင္တန္းကို အဓိကထားသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ယခုအခါ လိုင္စင္ပ်က္ျပယ္ ဧည့္လမ္းညႊန္မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၈)ကို ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

 

ဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ)သင္တန္း

သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈ

ဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ)သင္တန္းတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တတ္ေျမာက္ေစရန္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္-
(က)    ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္။
( ခ )    ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားကို သိရွိေစရန္။
( ဂ )    ဧည့္သည္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ စနစ္တက်ျပည့္စုံမႈရွိေစရန္။
(ဃ)    ဘာသာေရးႏွင့္ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လိုေသာ အသိစိတ္ျမင့္မားလာေစရန္။
( င )    ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္။
( စ )    ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေခၚအေဝၚအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို သိရွိေစရန္။
(ဆ)    သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအေတြးအျမင္မ်ားသိရွိေစရန္။
( ဇ )    ဗိသုကာပညာႏွင့္ေရွးေဟာင္းသုေတသနဘာသာရပ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္။
( စ် )    ျမန္မာစာေပႏွင့္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို သိရွိနားလည္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ထက္ျမတ္လာ ေစရန္။
(ည)    တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဓေလ့စရိုက္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို သိရွိနားလည္ ေစရန္။
( ဋ )    နိုင္ငံျခားဘာသာစကားေျပာ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ကၽြမ္းက်င္လာေစရန္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ)သင္တန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္-
(က)    ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုျခင္း(အဂၤလိပ္စာ၊အေထြေထြဗဟုသုတႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဘာသာစကားႏႈတ္ေျဖ)
( ခ )    သင္တန္းေၾကး က်ပ္(၁)သိန္း
( ဂ )    သင္တန္းကာလ(၂)လ
(ဃ)    သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။
သင္တန္းသားအရည္အခ်င္း
သင္တန္းသားအရည္အခ်င္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    ပညာအရည္အခ်င္း – တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္(သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
( ခ )    အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သည့္ အေထာက္အထား
( ဂ )    ဘာသာစကားတစ္ခုခုအား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုတတ္ေျမာက္နိုင္ရမည္။
(ဃ)    အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။
( င )    ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရပါမည္။

 

ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ)သင္တန္း

 

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

    ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ)သင္တန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္-
(က)    ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုျခင္း (အဂၤလိပ္စာ၊ အေထြေထြဗဟုသုတ) သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္းမွ  ေလၽွာက္ထားသူ (၁၀၀)ဦးထက္ ပိုမိုလၽွင္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ            က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
( ခ )    သင္တန္းေၾကး က်ပ္(၁)သိန္း
( ဂ )    သင္တန္းကာလ (၁)လ
(ဃ)    သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။    ။အဆိုပါ ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ)သင္တန္းအား သက္ဆိုင္ရာေဒသအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပါက သင္တန္းေၾကးအျဖစ္ က်ပ္(၁)သိန္း ေကာက္ခံၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏အစီအစဥ္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ပါက သင္တန္းေၾကးအျဖစ္ က်ပ္(၅)ေသာင္း ေကာက္ခံပါသည္။

သင္တန္းသားအရည္အခ်င္း
သင္တန္းသားအရည္အခ်င္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    ပညာအရည္အခ်င္း
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္(သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
( ခ )    အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သည့္ အေထာက္အထား
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း
( ဂ )    ဘာသာစကားတစ္ခုခုအား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုတတ္ေျမာက္နိုင္ရမည္။
(ဃ)    အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။
( င )    ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရပါမည္။
( စ )    ေဒသအတြင္းအမွန္တကယ္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။

 

ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အေျခခံ)သင္တန္း

ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ)သင္တန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္-
(က)    ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုျခင္း
( ခ )    သင္တန္းေၾကး က်ပ္(၁)သိန္း
( ဂ )    သင္တန္းကာလ (၂)လ
(ဃ)    သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။

သင္တန္းသားအရည္အခ်င္း

သင္တန္းသားအရည္အခ်င္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    ပညာအရည္အခ်င္း
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
(ခ)    ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရပါမည္။
( ဂ )    ဟိုတယ္ (သို႔မဟုတ္) ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ရပါမည္။
(ဃ)    ဘာသာစကားတစ္ခုခုအား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုတတ္ေျမာက္နိုင္ရမည္။
( င )    အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္အထူးသီးသန္႔မြမ္းမံသင္တန္း

ဧည့္လမ္းညႊန္လိုင္စင္ရရွိခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သက္တမ္းတိုးရမည့္ရက္မွ (၃)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ လိုင္စင္ဖ်က္သိမ္းသျဖင့္ လိုင္စင္ပ်က္ပ်ယ္သြားေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)   ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ဧည့္လမ္းညႊန္လိုင္စင္ ပယ္ဖ်က္သူ မ်ား၏ အမည္စာရင္းတြင္ ပါရွိေသာသူမ်ားသာ    တက္ေရာက္ခြင့္ရွိပါသည္။                                                                                                                                                       (ခ)     သင္တန္းေၾကး – ၅၀၀၀၀ က်ပ္
( ဂ )   သင္တန္းကာလ (၂)ပတ္
(ဃ)    သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားခြင့္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

လိပ္စာ    – အမွတ္ (၄၅၈-၄၆၀)၊ ရသာကြန္ဒို ဒုတိယထပ္၊ ၃၁လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊       ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း    –    ၀၁-၃၈၀၆၂၁, ၀၁-၃၇၃၇၉၂, ၀၁-၃၇၅၁၉၄။