ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ (World Tourism Day 2019) အထိမ္းအမွတ္ ေရာင္စုံဓါတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲဆုရ ဓါတ္ပုံမ်ားေၾကျငာျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးစဥ္ေဒသအလွအပမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ကမာၻ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ (World Tourism Day 2019) အခမ္းအနားတြင္ “ႀကိဳဆိုပါသည္ ျမန္မာျပည္” ေရာင္စုံဓါတ္ပုံဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓါတ္ပုံမ်ားကိုေပးပို႔ရန္ ရည္ၫႊန္းပါ သတင္းစာ မ်ားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။
၂။ ေပးပို႔လာေသာဓါတ္ပုံပညာရွင္(၁၆၁)ဦး၏ ဓါတ္ပုံ(၁၂၅၇)ပုံကို ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းရရွိခဲ့ပါသည္-
(က) ပထမဆု ရီရီေ႐ႊ (၉/ပသက(ႏိုင္)၀၅၀၀၃၉)၊ ျမသိန္းတန္ဘုရားေနဝင္ခ်ိန္အလွ
(ခ) ဒုတိယဆု ေဌးဝင္း(ရမၼာဝတီ) (၁၁/ရဗန(ႏိုင္)၀၃၀၂၂၉)၊ ေရပုတ္ႀကီးေက်း႐ြာ ဖန္ခုံကစားနည္း
(ဂ) တတိယဆု အာကာထြန္းေက်ာ္ (၁၂/လမတ(ႏိုင္)၀၂၉၃၃၈)၊ ဆလုံမိသားစုငါးဖမ္း ထြက္ပုံ
(ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁) ေဆြထြန္း(ခ)တီးတီး (၆/ထဝန(ႏိုင္)၀၈၇၄၃၉)၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေက်ာက္က လပ္မိုးရာသီအလွ

(င) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၂) စိုင္းသူ(ေတာင္ႀကီး) (၁၃/တကန(ႏိုင္)၂၄၄၅၂၉)၊ ကယန္းလူမ်ိဳးတို႔၏ အၿပဳံး
(စ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၃) ေမာင္ရ(ခ)စိုးလြင္(ေ႐ႊဓႏု)(၁၃/ပတရ(ႏိုင္)၀၂၉၈၃၅)၊ ပင္ေလာင္းေဒသ ပအိုဝ္ရွင္ျပဳပြဲ
(ဆ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၄) စိုင္းခမ္းဟိန္း (၁၃/မဆန(ႏိုင္)၀၀၀၀၈၃)၊ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေနာက္ခံႏွင့္ မီးပန္းအလွ
(ဇ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၅) ေက်ာ္ေဇယ်(Ko Steed) (၉/မရမ(ႏိုင္)၀၄၀၆၈၅)၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာရွင္ျပဳအလႉမဂၤလာ
(စ်) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၆) လွမိုးႏိုင္(Ko Sat) (၁၂/သဃက(ႏိုင္)၀၂၃၈၇၁)၊ စက်င္ေတာင္ႏွင့္ ကိုရင္ငယ္
(ည) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၇) ႏိုင္ထြန္းလတ္ (၉/မနတ(ႏိုင္)၀၀၄၈၁၈)၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာလွည္းယာဥ္ ေက်ာ့ျဖင့္အလႉပြဲလွည့္ဟန္
(ဋ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၈) သြယ္သြယ္ထြန္း (၆/ကသန(ႏိုင္)၀၄၂၄၀၄)၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာဆံရစ္ဝိုင္း ေလးမ်ားႏွင့္ေက်းလက္သဘာဝ
(ဌ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၉) ေအာင္ႀကီးျမင့္ (၁၂/သခန(ႏိုင္)၀၇၁၂၃၀)၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားလွည့္ လည္ပူေဇာ္ပြဲ
(ဍ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁၀) ေက်ာ္စိုးလတ္ (၅/ကလန(ႏိုင္)၀၃၃၀၃၁)၊ နာဂႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္႐ိုးရာ အကအဖြဲ႕
(ဎ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁၁) ေဌးဝင္း (ရမၼာဝတီ) (၁၁/ရဗန(ႏိုင္)၀၃၀၂၂၉)၊ ျမန္မာ့ယြန္းအလွ
(ဏ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁၂) မ်ိဳးကိုကိုေအာင္ (၈/အလန(ႏိုင္)၁၂၉၅၅၂)၊ ေ႐ႊစက္ေတာ္ဆင္စခန္းမွ ဆင္မ်ား
(တ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁၃) လွမိုးႏိုင္(Ko Sat) (၁၂/သဃက(ႏိုင္)၀၂၃၈၇၁)၊ ေရပုတ္ႀကီးေက်း႐ြာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ထမနဲပြဲ
(ထ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁၄) ဘိုးေတာ္(အမရပူရ) (၉/အမရ(ႏိုင္)၀၆၃၂၅၄)၊ မီးပုံးပ်ံမ်ားႏွင့္ ပုဂံ
(ဒ) ႏွစ္သိမ့္ဆု(၁၅) ေဌးေအာင္ (၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၀၁၃၉၂၇)၊ ခ်င္း႐ိုးရာႏွဲမႈတ္ဟန္

၃။ သို႔ပါ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအေနျဖင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုရဓါတ္ပုံပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ အသိေပးဆက္သြယ္ေဆာင္ ႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ ဆုရဓါတ္ပုံပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ဖုန္း ၀၁-၂၅၆၈၂၈ ႏွင့္ ၀၁-၂၅၆၅၆၁ သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ပါရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ပါသည္။

 

About the author

Leave a Reply