Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များ

၁။      ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ခရီးစဉ်လျှောက်ထားစာတွင် နိုင်ငံရေး၊             (၁) စောင် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခွန်ခများ အကြေပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ အပါအဝင်တင်ပြစာအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး           လိပ်မူ၍ Working Day(၁၄) ရက် ကြိုတင်ပြီး ပေးပို့ရပါမည် ၂။      ဧည့်သည်၏ အမည်စာရင်း (Passport နံပါတ်နှင့် နိုင်ငံသားအပါအဝင်) မိတ္တူ (၆) စောင် ၃။      အမှုထမ်းအမည်စာရင်း (Passport နံပါတ်နှင့် နိုင်ငံသားအပါအဝင်) မိတ္တူ    (၆) စောင် ၄။      သင်္ဘောခရီးစဉ်နှင့် ဧည့်သည်ခရီးစဉ်ဇယား                                                     (၆) စောင် ၅။      သင်္ဘောဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ                                                                   (၆) စောင် ၆။      သင်္ဘောဓါတ်ပုံ                                                                                                      (၆) စုံ ၇။      ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ                                                           (၁) စောင် ၈။      ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ ဌာများသို့ ပေးသွင်းရမည့် ငွေကြေးအားလုံး မပျက်မကွက်        (၁) စောင် ပေးသွင်းပါမည်။ ကျန်ရှိပါက စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့်လည်ကောင်း၊ ဉပဒေကြောင်းအရအရေးယူခံရမည်ကိုသိရှိပါကြောင်းခံ၀န်ကတိ
About the author

Leave a Reply