Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳမည့္ Video ႐ိုက္ကူး ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၅)ရက္

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ Video ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၁၅-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီ (၃)ခုမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၂၉-၈-၂၀၁၉ ေန႔လည္ (၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နီလာခန္းတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ေရွ႕၌ တင္သြင္းထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန ၏ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Video ႐ိုက္ကူးျခင္း လုပ္ငန္းအား တင္ဒါေကာ္မတီ၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Forever Group Co., Ltd. ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းအပ္ႏွံရန္ အတည္ျပဳေ႐ြးခ်ယ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီ
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

About the author

Leave a Reply