Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္လုပ္ငန္းအတြက္ Expression of Interest – EOI ဖိတ္ေခၚျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Expression of Interest – EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္-
(က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက္(တနလၤာေန႔)
(ခ ) EOI Form တင္သြင္း ရမည့္ေနရာ – ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုံးခ်ိန္ နံနက္(၉:၃၀) နာရီမွ ညေန (၄:၃၀) နာရီအတြင္း
(ဂ ) EOI Form ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္ – ၇-၈-၂၀၁၉ရက္ေန႔(ဗုဒၶဟူးေန႔) ညေန(၄:၃၀)နာရီ
ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

၃။ EOI Form မ်ားကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဤေနရာ တြင္ တြင္လည္းေကာင္း အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါသည္။

၄။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၁၂၉ ႏွင့္ ၀၆၄၃-၄၀၆၁၃၀ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါ သည္။

တင္ဒါေကာ္မတီ
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

About the author

Leave a Reply