Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းခရီးစဉ် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များ

  ၁။      ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ခရီးစဉ်လျှောက်ထားစာတွင် နိုင်ငံရေး၊             (၁) စောင် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခွန်အခများ အကြေပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ အပါအဝင်တင်ပြစာအား ပြည်ထောင်စု              ဝန်ကြီးလိပ်မူ၍ Working Day  (၁၄) ရက် ကြိုတင်ပြီး ပေးပို့ရပါမည် ၂။      ဧည့်လမ်းညွှန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် သက်တမ်းရှိဧည့်လမ်းညွှန်         (၆) စောင် လိုင်စင်မိတ္တူ ၃။      ဧည့်သည်၏ အမည်စာရင်း (Passport နံပါတ်နှင့် နိုင်ငံသားအပါအဝင်) မိတ္တူ (၆) စောင် ၄။      ခရီးစဉ်ဇယား                                                                                                       (၆) စောင် ၅။      သင်္ဘောဓါတ်ပုံ (Color)                                                                                      (၂) စုံ ၆။      ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏လိုင်စင်မိတ္တူ                        (၁) စောင် ၇။      ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ                                                        (၁) စောင်
About the author

Leave a Reply