Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Day

June 20, 2019
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ရက္ ၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျဖန္ခ်ိ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Travel Writer ၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ – (က) ေပးပို႔သူ၏ Introduction Letter ႏွင့္Quotation ပါရွိရမည္။ (ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ထက္ပို ပါက ေဆာင္းပါး အမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ တစ္ပုဒ္ခ်င္းအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို Quotation တြင္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။)...
Continue Reading
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ ၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ Promotion Video မ်ားအား ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (က) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၂:၃၀ မိနစ္စာ Video (ခ) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၁:၀၀ မိနစ္စာ Video ၂။ အဆိုပါ Promotion Video မ်ား႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႐ုပ္သံထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ – (က) ေပးပို႔သူသည္ ၁:၀၀မိနစ္ သို႔မဟုတ္...
Continue Reading