Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Day

June 28, 2019
ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား အေသးစိတ္စာရင္းကို    https://bit.ly/2YQrCin      တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။
Continue Reading