Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Day

August 15, 2019
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁၅)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ဟိႏၵီဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ တစ္ဘာသာခ်င္းအလိုက္ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီ (၄)ခုမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါ သည္။ ၂။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁၃-၈-၂၀၁၉ ေန႔လယ္ (၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နီလာခန္းတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ ေရွ႕၌ တင္သြင္းထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို...
Continue Reading
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈဆိုင္ရာ Video မ်ား စုစည္း႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ – (က) တင္ဒါပုံစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ – ၁၅-၈-၂၀၁၉ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) (ခ) တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ       –     တင္ဒါပုံစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္၁၀၀၀၀/-က်ပ္ (တစ္ေသာင္းက်ပ္)ႏႈန္းျဖင့္ e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ႏွင့္ တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ          ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းဝယ္ယူႏိုင္ ပါသည္။ (ဂ) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ – ၂၉-၈-၂၀၁၉...
Continue Reading