Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Day

August 26, 2019
၁။ ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္ႏွင့္ဆုေၾကး ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစေရးတြက္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ႐ိုက္ကူးထားေသာခရီးစဥ္ ေဒသပုံမ်ား၊ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္လာမည့္ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျမန္မာျပည္၏ခရီး စဥ္ေဒသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းသတ္မွတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္- (က) ပထမဆု က်ပ္(၇)သိန္း (၁)ဆု (ခ) ဒုတိယဆု က်ပ္(၅)သိန္း (၁)ဆု (ဂ) တတိယဆု က်ပ္(၃)သိန္း (၁)ဆု (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု က်ပ္(၁)သိန္း (၁၅)ဆု စုစုေပါင္း (၁၈)ဆု ၂။ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (က) ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးသည္ (၁၂x၁၈)လက္မအ႐ြယ္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အမ်ားဆုံး(၁၀)ပုံတင္ သြင္းႏိုင္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပုံႏွင့္အတူ (၄x၆)လက္မအ႐ြယ္ CD (72 dpi) အား တစ္ပါတည္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။...
Continue Reading