Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ရက္

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျဖန္ခ်ိ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Travel Writer ၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ – (က) ေပးပို႔သူ၏ Introduction Letter ႏွင့္Quotation ပါရွိရမည္။ (ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ထက္ပို ပါက ေဆာင္းပါး အမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ တစ္ပုဒ္ခ်င္းအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို Quotation တြင္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။) (ခ) ေပးပို႔သူသည္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ယခင္ေရးသားခဲ့ဖူးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားရွိပါက ပူးတြဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Link မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ဂ) ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုသာ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ ဝယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဃ) ေပးပို႔သူသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ Watermark ထည့္သြင္း၍ PDF Format ျဖင့္ ေပးပို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။(ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝယ္ယူ အသုံးျပဳမည့္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုသာ Watermark ျဖဳတ္၍ မူရင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို Doc / Docx Format ျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးပို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။) (င) အဆိုပါေဆာင္းပါးမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီးပါက ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ မူပိုင္ခြင့္(Copyright)ေပးအပ္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးေပၚတြင္ ဌာနမွလိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထပ္မံထည့္သြင္းျခင္းမ်ားကို ေပးပို႔သူက လက္ခံ၍ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ (စ) ေပးပို႔ထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ အျခား ကုမၸဏီ ၊ အဖြဲ႕အစည္း ၊ Website ႏွင့္ Social Network မ်ားတြင္ တင္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ထားျခင္း(လုံးဝ) မရွိေသာ ေဆာင္းပါး မ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူၿပီးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအား အျခားသို႔ထပ္မံ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား မျပဳရ။ (ဆ) ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝယ္ယူအသုံးျပဳမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၏ IP right ၊ Copyright မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အျခားပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွမေက်နပ္ခ်က္၊ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိလာပါကဌာနမွ လုံးဝ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ဘဲ ေပးပို႔သူကတာဝန္ယူ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဇ) Video မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား အေသးစိတ္စာရင္းကို https://bit.ly/2L2RmjB   တြင္ ဝင္ေရာက္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၃။ ေဆာင္းပါးမ်ားကို media@tourism.gov.mm သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ Size ႀကီးမားေသာ File မ်ားကို Online Uploading Siteမ်ား (ဥပမာ – wetransfer ၊ Google Drive၊ Mediafire၊ Opanload ၊ Zippyshare စသည္) မွတဆင့္ Link ျပဳလုပ္၍ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေပးပို႔လာသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္သူမ်ားကိုသာ ဆက္သြယ္၍ လိုအပ္ သည့္ကိစၥရပ္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ e-Government Office ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း (၀၉:၀၀ နာရီမွ ၁၆:၃၀နာရီအတြင္း) ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္

Announcement  PDF:  https://bit.ly/2KtCxHm Appendix  PDF : https://bit.ly/2L2RmjB
About the author

Leave a Reply