Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳ လႊာေခၚယူျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ေဒသမ်ား၏ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Travel Writer ၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ပထမရက္သတၱပတ္အတြင္းေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳ လႊာမ်ား လာေရာက္ တင္သြင္းႏိုင္ ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္။
About the author

Leave a Reply