Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Day

December 20, 2018
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Web Portal တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ –  
Continue Reading