Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

By

admin
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္င ခရီးစဥ္ ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ Promotion Videoမ်ားအားလစဥ္ (၁) လလွ်င္ Video (၄)ပုဒ္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ (က) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံပါဝင္ေသာ၂:၃၀ မိနစ္စာ Video ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျခင္း-၂ပုဒ္ (ခ) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံပါဝင္ေသာ ၁:၀၀ မိနစ္စာ Video ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျခင္း – ၂ပုဒ္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႐ုပ္သံထုတ္ လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ ပထမရက္...
Continue Reading
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ေဒသမ်ား၏ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Travel Writer ၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ပထမရက္သတၱပတ္အတြင္းေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳ လႊာမ်ား လာေရာက္ တင္သြင္းႏိုင္ ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး...
Continue Reading
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ websiteမ်ား၊ social mediaမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုတ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား ဘာသာ မ်ားသို႔ဘာသာျပန္ဆို၍ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ပထမရက္ သတၱပတ္ အတြင္း ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းစုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, 26th April As the tourism industry continues to grow,the emergence of new types of visitors will occur. One such group is – short stay visitors. They can be broken down into 2 groups – day trippers, who come for the day and do not stay overnight and overnight short breaks who stay...
Continue Reading
Nay Pyi Taw, 25th April Among the many tasks performed by the Ministry of Hotels and Tourism is the facilitation of visits by international visitors using their own vehicles.  Known as Caravan Tours, these tours, either with motor vehicles or motor bikes, can be overland from a boarding country through one of our Border Gateways...
Continue Reading
Nay Pyi Daw, 12th April Bagan Thingyan Festival will be celebrated near the Information Counter next to Bagan Palace in Bagan Ancient City with the supervision of Directorate of Hotels and Tourism, with the corporations of Myanmar Hoteliers Association (Bagan), Myanmar Restaurants Association (Bagan), Bagan Regional Guide Association (Bagan). In this event, there will have...
Continue Reading
The staff from Ministry of Hotels and Tourism celebrated welcoming party of Myanmar New Year in the Jade Hall of Ministry. The Union Minister U Ohn Maung, responsible persons and other staff enjoyed the celebration today. In this occasion, the Union Minister and Permanent Secretary were delivering the speeches of New Year praying words. The...
Continue Reading
The Ministry of Hotels and Tourism has launched its new website, www.tourism.gov.mm, which will offer videos, news photographs and interviews about Myanmar’s culture, traditions and tourist destinations, according to the website’s launch ceremony held in Nay Pyi Taw Today. The aim of the new website is to inform the world about Myanmar’s real situation, to...
Continue Reading
Innlay Lake, the high land lake in Shan State, the hilly region of Myanmar is one of the most well-known tourism site for both local and foreign visitors. It is famous for the beautiful serenity and the culture of Innthar ethnic people living in the floating houses upon and around the lake. One of the...
Continue Reading
Among the different gifts that we receive in our lifetime, the gift of nature is the best and probably the most valuable. At Myanmar, we enjoy the abundance of nature. From beautiful snowcapped peaks to kilometres of fine sand beaches, Myanmar has been bestowed with the best nature has to offer. It is unfortunate that...
Continue Reading
1 3 4 5 6