Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Expression of Interest-EOI ဖိတ္ေခၚျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဟိႏၵီဘာသာမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ျခင္းအတြက္ ဘာသာစကား (၁) မ်ိဳးခ်င္းစီအလိုက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီ/ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ Expression of Interest-EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္- (က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၂၇-၆-၂၀၁၉ရက္( ၾကာသပေတးေန႔) (ခ ) EOI Form တင္သြင္း – e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး ရမည့္ေနရာ သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုံးခ်ိန္ နံနက္(၉:၃၀) နာရီမွ ညေန (၄:၃၀) နာရီအတြင္း (ဂ ) EOI Form ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္ – ၂၂-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ညေန (၄:၃၀)နာရီ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ ၃။ EOI Form မ်ားကို ဤေနရာ   တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၄။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
About the author

Leave a Reply