Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ရွရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ ဘာသာစကား ၆ မ်ိဳးဘာသာျပန္ ဆိုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီ စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ဟိႏၵီဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ တစ္ဘာသာခ်င္းအလိုက္ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီ (၄)ခုမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါ သည္။
၂။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏  အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁၃-၈-၂၀၁၉ ေန႔လယ္ (၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နီလာခန္းတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ ေရွ႕၌ တင္သြင္းထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္  ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ရွရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ ဘာသာစကား (၆) မ်ိဳးဘာသာျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္းအား တင္ဒါေကာ္မတီ၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ၁၀/၂၀၁၉ ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါကုမၸဏီအား လုပ္ငန္း အပ္ႏွံရန္ အတည္ျပဳေ႐ြးခ်ယ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္-
ဘာသာစကား                                                                                                                                            ကုမၸဏီအမည္
 ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ရွရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ                                                               Lingual Consultancy Services Myanmar Co., Ltd.
       တင္ဒါေကာ္မတီ
  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
About the author

Leave a Reply