Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳမည့္ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဟိႏၵီဘာသာမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ တစ္ဘာသာခ်င္းစီအလိုက္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- (က)တင္ဒါပုံစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္ – ၃၀ – ၇ – ၂၀၁၉ ရက္ (အဂၤါေန႔) (ခ) တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ – တင္ဒါပုံစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္၅၀၀၀/-က်ပ္ တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ(ငါးေထာင္က်ပ္) ႏႈန္းျဖင့္ e-Government office ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌  ႐ုံးခ်ိန္နံနက္(၉:၃၀) နာရီမွ ညေန (၄:၃၀)နာရီ အတြင္း ထုတ္ယူ/တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ (ဂ) တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမႈပိတ္မည့္ – ၁၂-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္(၁၂: ၀၀)နာရီ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ (ဃ)တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စိစစ္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ – ၁၂-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ (၁ : ၀၀)နာရီ ေန႔ရက္ ၃။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက e-Government Office ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ တင္ဒါေကာ္မတီ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
About the author

Leave a Reply