Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္လုပ္ငန္းအတြက္ Expression of Interest – EOI ဖိတ္ေခၚျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Expression of Interest – EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္- (က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက္(တနလၤာေန႔) (ခ ) EOI Form တင္သြင္း ရမည့္ေနရာ – ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုံးခ်ိန္ နံနက္(၉:၃၀) နာရီမွ ညေန (၄:၃၀) နာရီအတြင္း (ဂ ) EOI Form ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည့္ – ၇-၈-၂၀၁၉ရက္ေန႔(ဗုဒၶဟူးေန႔) ညေန(၄:၃၀)နာရီ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ ၃။ EOI Form မ်ားကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဤေနရာ တြင္ တြင္လည္းေကာင္း အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၄။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၁၂၉ ႏွင့္ ၀၆၄၃-၄၀၆၁၃၀ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါ သည္။ တင္ဒါေကာ္မတီ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
About the author

Leave a Reply