Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန “ႀကိဳဆိုပါသည္ ျမန္မာျပည္” ေရာင္စုံဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

၁။ ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္ႏွင့္ဆုေၾကး ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစေရးတြက္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ႐ိုက္ကူးထားေသာခရီးစဥ္ ေဒသပုံမ်ား၊ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္လာမည့္ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျမန္မာျပည္၏ခရီး စဥ္ေဒသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းသတ္မွတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္- (က) ပထမဆု က်ပ္(၇)သိန္း (၁)ဆု (ခ) ဒုတိယဆု က်ပ္(၅)သိန္း (၁)ဆု (ဂ) တတိယဆု က်ပ္(၃)သိန္း (၁)ဆု (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု က်ပ္(၁)သိန္း (၁၅)ဆု စုစုေပါင္း (၁၈)ဆု ၂။ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (က) ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးသည္ (၁၂x၁၈)လက္မအ႐ြယ္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အမ်ားဆုံး(၁၀)ပုံတင္ သြင္းႏိုင္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပုံႏွင့္အတူ (၄x၆)လက္မအ႐ြယ္ CD (72 dpi) အား တစ္ပါတည္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ခ) ဆုေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားအတြက္ ပထမဆုအတြက္ Size (၂၄x၃၆) လက္မ CD (300 dpi)၊ ဒုတိယဆုအတြက္ Size (၂၀x၃၀) လက္မ CD (300 dpi) ၊ က်န္ဆုရဓာတ္ပုံမ်ားအတြက္ Size (၁၂x၁၈) လက္မ CD (300dpi) ပုံမ်ားႏွင့္ Orginal File ႏွင့္ ဆုရရွိသူ၏ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းအား A4 ဆိုဒ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆုေၾကျငာၿပီး (၃)ရက္အတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး႐ုံးခြဲ ၊ အမွတ္(၅၈/၆၂)၊ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ကမ္းနာလမ္းေထာင့္ ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ မပ်က္မကြက္ ေပးပို႔ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဆုရဓာတ္ပုံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆု၊ဒုတိယဆုႏွင့္တတိယဆုရရွိသူမ်ားသည္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ကိုယ္တိုင္ မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္၍ ဆုလက္ခံရယူရမည္။ (ဂ) မည္သည့္ကင္မရာအမ်ိဳးအစားကိုမဆို အသုံးျပဳခြင့္ရွိၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ျပဳ ျပင္ထားေသာပုံမ်ားမျဖစ္ေစရ၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိခဲ့ဘူး ေသာပုံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ၊ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမီဒီယာမ်ား ၊ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳၿပီးေသာပုံမ်ားမျဖစ္ေစရ ၊ ထို႔အျပင္အျခားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရေသာပုံမ်ား မျဖစ္ေစရ။ (ဃ) ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ကူးထားေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ပါရွိရမည္ ။ ဓာတ္ပုံပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အရႈပ္အရွင္းတစ္စုံတရာေပၚေပါက္ပါက ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူ၏ တာဝန္သာျဖစ္ၿပီးေျပလည္ ေအာင္ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ (င) ဤၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားမွ ဆုမရရွိေသာဓာတ္ပုံမ်ားကို ဤဝန္ႀကီး ဌာန၏ Website မ်ားႏွင့္ Social Media Channels မ်ား၊ ျပပြဲမ်ား ၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ျခင္းမ်ားစသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တြင္ အသုံးျပဳရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္လာေသာအခါ ကာယကံရွင္ႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ အသုံးျပဳ မည္ျဖစ္ပါသည္။ (စ) ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ား ၊ အကဲျဖတ္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မိသားစုမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိေစရ။ (ဆ) တရားဝင္အမည္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမည္ခြဲမ်ား၊ ကေလာင္ခြဲ မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲ၏ဆုကိုပယ္ဖ်ယ္ျခင္းခံရမည္။ (ဇ) ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒ ၊ ဉပေဒႏွင့္ညႇိစြန္းေသာပုံမ်ား ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန႔္က်င္ ေသာပုံမ်ားမျဖစ္ေစရ။ (ဈ) ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူနည္းပါးလ်င္ျဖစ္ေစ ၊ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာရွိ၍ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ပုံမ်ားမရွိလ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆုကို ကန႔္သတ္ေပးပိုင္ခြင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ပြဲကို အခ်ိန္ေ႐ြ႕၍ ျပန္လည္ က်င္းပ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားက သေဘာတူရ ပါမည္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ ၃။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပုံစံ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပုံစံကို မိတၱဴကူး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊အသစ္ျပန္႐ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါပုံစံအတိုင္း ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္၍ မိမိယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပုံေက်ာဘက္တြင္တိတ္ျဖင့္ ကပ္ေပးရမည္။ ဓာတ္ပုံေက်ာသားေပၚတြင္ မည္သည့္အမွတ္အသားမွ မပါေစရပါ။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ပုံစံ
အမည္  
ႏိုင္ငံသားကဒ္အမွတ္  
ေနရပ္လိပ္စာ  
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း  
ဓာတ္ပုံ၏တည္ေနရာအျပည့္အစုံ  
(ျမန္မာ)  
(အဂၤလိပ္)  
ဓာတ္ပုံအေၾကာင္းအရာအျပည့္အစုံ  
(ျမန္မာ)  
(အဂၤလိပ္)  
ဤၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အေသးစိတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာဖတ္ရႈနားလည္ၿပီး သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္းဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။
About the author

Leave a Reply