Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar

By

admin
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Web Portal တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ –  
Continue Reading
“Love is all you need” – said the chartbuster sung by the famous British band Beatles. So true! Love guides our life from birth to death. Everything becomes beautiful if there’s love. Love is defined in various ways; there are different kinds of love – love for our parents, brothers and sisters, falling in love...
Continue Reading
When our flight attendant at China Southern Airlines announced our arrival at the Hainan International Airport, my heart started beating faster. Not only me, but all my team members were also equally excited. Our entire team of 34 people were extremely happy to head to Hainan Island. We were heading to the island to attend...
Continue Reading
Speaking of the Cherry flower reminds me of the singer-composer Win Oo who won the Academy Awards for “Mg Toh Cherry Myay,” a song from a film directed by U Tin Yu. It also reminds me of the stunning PyinOoLwin. I was fortunate enough to get the opportunity to see the beautiful Cherry flower and...
Continue Reading
1 2 3 4