Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar

Category

Announcements
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ ၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ Promotion Video မ်ားအား ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (က) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၂:၃၀ မိနစ္စာ Video (ခ) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၁:၀၀ မိနစ္စာ Video ၂။ အဆိုပါ Promotion Video မ်ား႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႐ုပ္သံထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ – (က) ေပးပို႔သူသည္ ၁:၀၀မိနစ္ သို႔မဟုတ္...
Continue Reading
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသ အစုံပါဝင္ေသာ ဓာတ္ပုံ မ်ား ဝယ္ယူစုစည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါ ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ား၊ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ Photographer ၊ Travel Writer ၊ Graphic Designer၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ ပထမရက္ သတၱပတ္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာ မ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း...
Continue Reading
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္င ခရီးစဥ္ ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ Promotion Videoမ်ားအားလစဥ္ (၁) လလွ်င္ Video (၄)ပုဒ္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ (က) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံပါဝင္ေသာ၂:၃၀ မိနစ္စာ Video ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျခင္း-၂ပုဒ္ (ခ) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံပါဝင္ေသာ ၁:၀၀ မိနစ္စာ Video ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျခင္း – ၂ပုဒ္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႐ုပ္သံထုတ္ လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ ပထမရက္...
Continue Reading
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ေဒသမ်ား၏ အခ်က္ အလက္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Travel Writer ၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ပထမရက္သတၱပတ္အတြင္းေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳ လႊာမ်ား လာေရာက္ တင္သြင္းႏိုင္ ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး...
Continue Reading
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ websiteမ်ား၊ social mediaမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုတ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား ဘာသာ မ်ားသို႔ဘာသာျပန္ဆို၍ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ပထမရက္ သတၱပတ္ အတြင္း ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းစုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး...
Continue Reading
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Web Portal တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ –  
Continue Reading
1 2