Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar

Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ promotion video မ်ား ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ရန္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္င ခရီးစဥ္ ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ Promotion Videoမ်ားအားလစဥ္ (၁) လလွ်င္ Video (၄)ပုဒ္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
(က) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံပါဝင္ေသာ၂:၃၀ မိနစ္စာ Video ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျခင္း-၂ပုဒ္ (ခ) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံပါဝင္ေသာ ၁:၀၀ မိနစ္စာ Video ႐ိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျခင္း – ၂ပုဒ္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႐ုပ္သံထုတ္ လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ ပထမရက္ သတၱပတ္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါကဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္။
About the author

Leave a Reply