Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar
Announcements
၁။ ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္ႏွင့္ဆုေၾကး ၿပိဳင္ပြဲေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစေရးတြက္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ႐ိုက္ကူးထားေသာခရီးစဥ္ ေဒသပုံမ်ား၊ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံ မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္လာမည့္ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျမန္မာျပည္၏ခရီး စဥ္ေဒသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းသတ္မွတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္- (က) ပထမဆု က်ပ္(၇)သိန္း (၁)ဆု (ခ) ဒုတိယဆု က်ပ္(၅)သိန္း (၁)ဆု (ဂ) တတိယဆု က်ပ္(၃)သိန္း (၁)ဆု (ဃ) ႏွစ္သိမ့္ဆု က်ပ္(၁)သိန္း (၁၅)ဆု စုစုေပါင္း (၁၈)ဆု ၂။ ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (က) ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးသည္ (၁၂x၁၈)လက္မအ႐ြယ္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အမ်ားဆုံး(၁၀)ပုံတင္ သြင္းႏိုင္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ပုံႏွင့္အတူ (၄x၆)လက္မအ႐ြယ္ CD (72 dpi) အား တစ္ပါတည္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။...
Continue Reading
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ဟိႏၵီဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ တစ္ဘာသာခ်င္းအလိုက္ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီ (၄)ခုမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါ သည္။ ၂။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏  အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁၃-၈-၂၀၁၉ ေန႔လယ္ (၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နီလာခန္းတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ ေရွ႕၌ တင္သြင္းထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘာသာျပန္ဆိုရန္...
Continue Reading
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁၅)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ဟိႏၵီဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ တစ္ဘာသာခ်င္းအလိုက္ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီ (၄)ခုမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါ သည္။ ၂။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁၃-၈-၂၀၁၉ ေန႔လယ္ (၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နီလာခန္းတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ ေရွ႕၌ တင္သြင္းထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို...
Continue Reading
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈဆိုင္ရာ Video မ်ား စုစည္း႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ – (က) တင္ဒါပုံစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ – ၁၅-၈-၂၀၁၉ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) (ခ) တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ       –     တင္ဒါပုံစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္၁၀၀၀၀/-က်ပ္ (တစ္ေသာင္းက်ပ္)ႏႈန္းျဖင့္ e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ႏွင့္ တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ          ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းဝယ္ယူႏိုင္ ပါသည္။ (ဂ) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ – ၂၉-၈-၂၀၁၉...
Continue Reading
NAY PYI TAW, Wednesday, 31st July 2019: The Ministry of Hotels and Tourism (MOHT) today launched a new portal www.tourisminmyanmar.com.mm as part of its efforts to reach travellers seeking a unique Asian experience. As tourism is an important economic feature with its activities contributing significantly to any country’s development goals, generating income and employment for...
Continue Reading
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဟိႏၵီဘာသာမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ တစ္ဘာသာခ်င္းစီအလိုက္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- (က)တင္ဒါပုံစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္ – ၃၀ – ၇ – ၂၀၁၉ ရက္ (အဂၤါေန႔) (ခ) တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ – တင္ဒါပုံစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္၅၀၀၀/-က်ပ္ တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ(ငါးေထာင္က်ပ္) ႏႈန္းျဖင့္ e-Government office ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌  ႐ုံးခ်ိန္နံနက္(၉:၃၀)...
Continue Reading
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Expression of Interest – EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္- (က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက္(တနလၤာေန႔) (ခ ) EOI Form တင္သြင္း ရမည့္ေနရာ – ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုံးခ်ိန္ နံနက္(၉:၃၀) နာရီမွ ညေန (၄:၃၀) နာရီအတြင္း (ဂ )...
Continue Reading
ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား အေသးစိတ္စာရင္းကို    https://bit.ly/2YQrCin      တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။
Continue Reading
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဟိႏၵီဘာသာမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ျခင္းအတြက္ ဘာသာစကား (၁) မ်ိဳးခ်င္းစီအလိုက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီ/ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ Expression of Interest-EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္- (က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၂၇-၆-၂၀၁၉ရက္( ၾကာသပေတးေန႔) (ခ ) EOI Form...
Continue Reading

Requirement from MoHT for Videos and Articles