Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ဘာသာျပန္ ဆိုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁၅)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ဟိႏၵီဘာသာစကားမ်ားသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ အထိ တစ္ဘာသာခ်င္းအလိုက္ အိပ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီ (၄)ခုမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါ သည္။ ၂။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁၃-၈-၂၀၁၉ ေန႔လယ္ (၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၊ နီလာခန္းတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား၏ ေရွ႕၌ တင္သြင္းထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ တင္ဒါ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ဘာသာ (၃)မ်ိဳး အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ လိုေသာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တင္ဒါဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ေအာက္ပါကုမၸဏီ(၂)ခုကို တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳေ႐ြးခ်ယ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္ – စဥ္     ဘာသာစကား      ကုမၸဏီအမည္ (က)    ထိုင္း                    Lingual Consultancy Services Myanmar Co., Ltd. (ခ )    ဗီယက္နမ္           Lingual Consultancy Services Myanmar Co., Ltd. (ဂ )     တ႐ုတ္                Myot Gone Kyaw Co., Ltd. တင္ဒါေကာ္မတီ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
About the author

Leave a Reply