Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

မော်တော်ယာဉ်တန်းခရီးစဉ် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များ

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ခရီးစဉ်လျှောက်ထားစာတွင် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး (၁) စောင် ဘာသာရေး ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခွန်အခများ အကြေပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ အပါအဝင်တင်ပြစာအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လိပ်မူ၍ Working Day (၁၄) ရက် ကြိုတင်ပြီး ပေးပို့ရပါမည် ၂။ ဧည့်လမ်းညွှန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် သက်တမ်းရှိဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင် (၆) စောင် မိတ္တူ ၃။ ဧည့်သည်၏ အမည်စာရင်း (Passport နံပါတ်နှင့် နိုင်ငံသားအပါအဝင်) မိတ္တူ (၆) စောင် ၄။ ခရီးစဉ်ဇယား (၆) စောင် ၅။ ယာဉ်၏ ရှေ့/ နောက်/ ဘေးဓါတ်ပုံ (၁) စုံ ၆။ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၆) စောင် ၇။ ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ (၁) စောင် ၈။ ယူဆောင်လာမည့် ဆက်သွယ်ရေးစကားပြောစက် ပစ္စည်းများစာရင်းနှင့် (၃) စောင် ဓါတ်ပုံ
About the author

Leave a Reply