Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

လိုင်စင်မဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုများ ကိစ္စ

၁။         ယခင် မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဥပဒေ (၁၉၉၃) နှင့် တည်ဆဲမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းဥပဒေ(၂၀၁၈) တို့အားဖောက်ဖျက်ပြီး လိုင်စင်မဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၅-၅-၂၀၂၀ အတွင်း) – (က)    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီသို့ လိုင်စင်မဲ့ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်း(၁)ခု၊ လိုင်စင်မဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်း(၁)ခုသာ တိုင်ကြားမှုရှိခဲ့ပြီး ကျန်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဒေသဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီများသို့ တိုင်ကြားမှုများမရှိခဲ့ကြောင်းစိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ (ခ)     ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးခွဲများအနက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲတွင် ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်း(၆)ခု နှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်း(၂)ခုကို စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ကျန်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးခွဲများသို့    တိုင်ကြားမှုများမရှိခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ (ဂ)     မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ညီနောင်(၁၁)သင်းမှတစ်ဆင့် တိုင်ကြားမှုများမရှိခဲ့ကြောင်းစိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ (ဃ)    တိုင်ကြားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၂။       သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ(၂၀၁၈)နှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည့် လိုင်စင်မဲ့လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းများ၊ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်နေသောလုပ်ငန်းများကို အသိပညာပေးခြင်း၊ သတိပေးတားမြစ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားနိုင် ရေးအတွက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညီနောင် အသင်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြပါရန် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။