Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၀) ဦးတို့အား အကြီးတန်းစာရေးရာထူးဖြင့် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် စတင်ခန့်အပ်

About the author

Leave a Reply