Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မှတ်ပုံတင်စနစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ (၃) ရက် အာဆီယံဘုံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ (Common ASEAN Tourism Curriculum-CATC)၊  Assessor Manual၊ Trainee Manual Trainer Guide၊ Qualification Level အလိုက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းများ၊ ASEAN Guidelines on Hygiene and Safety for Professionals and Communities in the Tourism Industry များကို အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်၍ လေ့လာဖတ်ရှုပြီး  Download ရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်- https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-tourism-sector  

Leave a Reply