Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

စဉ် ဟိုတယ်/တည်းခိုရိပ်သာအမည် လိုင်စင်အမှတ် စစ်ဆေးသည့်နေ့

ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်

ခွင့်ပြုသည့်နေ့

မြို့
Swen Hotel H (AYA)-0053 20.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
ပုသိမ်ဟိုတယ် H (AYA)-0001 20.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
Shekinah Hotel H (AYA)-0065 20.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
The First Motel L (AYA)-0026 21.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
မြန်မာ့ကိုးဟိုတယ် H (AYA)-0047 21.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
Hotel Naung Yoe H (AYA)-0043 21.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
ချမ်းသာတည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0017 21.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
စံတော်ဝင်ဟိုတယ် H (AYA)-0043 21.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
နေခြည်လင်းဟိုတယ် H (AYA)-0052 23.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၁၀ Golden Princess Hotel H (AYA)-0056 23.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၁၁ Centro City Guest House L (AYA)-0024 21/25.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၁၂ Hotel Lonkan H (AYA)-0067 20/21.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၁၃ Golden Myanmar Guest House L (AYA)-0009 24.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၁၄ Lavender Sweet Hotel H (AYA)-0071 25.5.2020 1.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၁၅ မီးပြတိုက်မိုတယ် L (AYA)-0036 27.5.2020 2.6.2020 လပွတ္တာ
၁၆ ရတီထူး H (AYA)-0073 27.5.2020 2.6.2020 မြောင်းမြ
၁၇

ရွှေမိုး

 

 

L (AYA)-0033 27.5.2020 2.6.2020 မြောင်းမြ
၁၈ To Day Guest House L (AYA)-0012 23/29.5.2020 10.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၁၉ ထိုက်မြတ်စံ L (AYA)-0010 24/29.5.2020 10.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၂၀ တမ်းတမ်းတ L (AYA)-0001 29.5.2020 10.6.2020 ပုသိမ်
၂၁ ပါရာဒိုက်ဟိုတယ် H (AYA)-0012 29.5.2020 10.6.2020 ပုသိမ်
၂၂ အောင်နိုင်သူဟိုတယ် H (AYA)-0069 31.5.2020 10.6.2020 ဖျာပုံ
၂၃ လပြည့်တည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0029 31.5.2020 10.6.2020 ဖျာပုံ
၂၄ ဇီဇဝါတည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0030 31.5.2020 10.6.2020 ဖျာပုံ
၂၅ ချမ်းမြေ့ဇံတည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0032 31.5.2020 10.6.2020 ဖျာပုံ
၂၆ နီလာမြတည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0031 31.5.2020 10.6.2020 ဖျာပုံ
၂၇ လပြည့်ဝန်းဟိုတယ် H (AYA)-0029

23.5.2020

12.6.2020

23.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၂၈ နယူးပမ္မဝတီ L (AYA)-0007 24/26.5.2020 23.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၂၉ စိန်ပြည့်လျှံတည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0002 23/26.5.2020 23.6.2020 ပုသိမ်မြို့
၃၀ Family Hotel H (AYA)-0072 3.6.2020 23.6.2020 ဟင်္သာတ
၃၁ ရွှေမိဟိုတယ် H (AYA)-0061 3.6.2020 23.6.2020 ဟင်္သာတ
၃၂ AZ တည်းခိုခန်း L (AYA)-0021 3.6.2020 23.6.2020 ဟင်္သာတ
၃၃ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် L (AYA)-0004 12.6.2020 23.6.2020 ပုသိမ်
၃၄ ရွှေပန်းချီ L (AYA)-0013 12.6.2020 23.6.2020 ပုသိမ်
၃၅ မအူပင်ဟိုတယ် H (AYA)-0048 26.6.2020 27.7.2020 မအူပင်
၃၆ U3 တည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0022 25.6.2020 27.7.2020 မော်ကျွန်း
၃၇ ကြည်ကြည်ဝင်းဟိုတယ် H (AYA)-0077 3/22.6.2020 27.7.2020 ဟင်္သာတ
၃၈ အရိန္ဒမာ(H)ဟိုတယ် H (AYA)-0060 3/22.6.2020 27.7.2020 ဟင်္သာတ
၃၉ AZ တည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0021 3/22.6.2020 27.7.2020 ဟင်္သာတ
၄၀ Star Villa တည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0019 7.7.2020 27.7.2020 ပုသိမ်
၄၁ ကောင်းတည်းခိုရိပ်သာ L (AYA)-0038 10.7.2020 27.7.2020 မြောင်းမြ