Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၀)ဦးတို့အား အကြီးတန်းစာရေးရာထူးအဆင့်တွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် စတင်ခန့်ထားခြင်း အောက်ပါ B.A (Tourism) ဘွဲ့ရပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၂၀)ဦးတို့အားအကြီးတန်းစာရေး(လစာနှုန်း  ၁၉၈၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ – ၂၀၈၀၀ဝိ) ရာထူးအဆင့်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ(၃)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် စတင်ခန့် ထားလိုက်သည် –     စဉ်       အမည်                      မှတ်ပုံတင်အမှတ်                                                                  ၁။      ဒေါ်အင်ကြင်းမေ                  ၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၈၁၃၇ ၂။      ဒေါ်သီတာအောင်                  ၅/ရဘန(နိုင်)၂၂၆၈၄၇ ၃။      ဦးပြည့်သူရဘထက်              ၅/ကလတ(နိုင်)၁၀၉၉၂၁ ၄။      ဒေါ်နှင်းအိဝေ                     ၉/ညဥန(နိုင်)၂၁၀၀၅၁ ၅။      ဒေါ်မေသက်ထား                   ၉/ပကခ(နိုင်)၀၄၀၄၆၉ ၆။      ဒေါ်ဧကရီချို                       ၉/ညဥန(နိုင်)၂၂၇၄၂၅ ၇။      ဒေါ်ဟန်နွေဖူး                     ၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၆၄၀၅ ၈။       ဒေါ်ဇာနည်ဝင်း                   ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၅၁၆၅ ၉။       ဒေါ်သွင်သစ်အောင်                ၁၃/တခလ(နိုင်)၀၉၀၀၆၈ ၁၀။      ဦးမင်းသန့်ဇော်                    ၉/ကလန(နိုင်)၀၆၆၃၃၉ ၁၁။      ဒေါ်ခင်မျိုးနိုင်                     ၉/အမရ(နိုင်)၁၅၆၀၅၃ ၁၂။       ဦးပိုင်ထက်ကျော်                  ၉/စကတ(နိုင်)၁၀၆၉၇၁ ၁၃။      ဒေါ်ထက်ထက်ဝင်းမွန်            ၉/မခန(နိုင်)၂၆၅၅၂၆ ၁၄။     ဒေါ်ခိုင်ရတနာထိန်ထိန်အောင် ၅/ရဘန(နိုင်) ၂၄၄၄၂၄     ၁၅။      ဒေါ်ခင်မာဦး                       ၉/အမရ(နိုင်)၁၆၁၁၀၄ ၁၆။    ဒေါ်ဆုရည်ထွန်း                      ၉/တတဥ(နိုင်)၁၂၇၁၈၇ ၁၇။      ဒေါ်ခင်ပပမျိုး                       ၉/အမရ(နိုင်)၁၆၃၀၀၅ ၁၈။     ဒေါ်မေသံစဉ်နိုင်                    ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၄၂၂၃ ၁၉။      ဦးသုတအောင်                     ၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၇၇၉၃ ၂၀။      ဒေါ်မေမှီမှီဇော်ဝင်း                  ၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၇၉၀၈
About the author

Leave a Reply