Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ချင်းပြည်နယ်

စဉ်

မြို့နယ်

ဟိုတယ်၊ တည်းခိုရိပ်သာအမည်

မတူပီမြို့

Net Villa 

မင်းတပ်မြို့

Hotel Mindat 

မင်းတပ်မြို့

Mountain Oasis Resort (2)

ကန်ပက်လက်မြို့

Floral Breeze

ကန်ပက်လက်မြို့

Hotel G-9

ကန်ပက်လက်မြို့

Shwe Taung Tann

ကန်ပက်လက်မြို့

Sky Palace Hotel

ကန်ပက်လက်မြို့

Pine Wood Villa 

ကန်ပက်လက်မြို့

Mountain oasis (Ecolodges) Resort(1)