Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

COVID-19 ကာလတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွား လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဟိုတယ်များစာရင်း (၂၄-၆-၂၀၂၀)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဟိုတယ်များ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိပါ။