ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း

စဉ်

ဟိုတယ်

မြို့

Baitong Hotel

တာချီလိတ်

Royal Yadanar Hotel

တာချီလိတ်

Shwe Sin II Motel

တာချီလိတ်

Shwe Bue Thee Hotel

တာချီလိတ်

Golden Lake Hotel

တာချီလိတ်

Golden Family Hotel

တာချီလိတ်

Mae Khaung River Hotel

တာချီလိတ်

Mya Linn Pwint Hotel

တာချီလိတ်

Sin Phyu Minn Hotel

တာချီလိတ်

၁၀

Golden Cherry Hotel

တာချီလိတ်

၁၁

1 G 1-7 Hotel

တာချီလိတ်

၁၂

1 G 1-8 Hotel

တာချီလိတ်

၁၃

Loma Hotel

တာချီလိတ်

၁၄

Rose Myanmar Motel

တာချီလိတ်

၁၅

San Sai Hotel

တာချီလိတ်

၁၆

Hotel Tachileik

တာချီလိတ်

၁၇

Sandar Linn Guest House

တာချီလိတ်

၁၈

Platinum Star Hotel

တာချီလိတ်

၁၉

Green Mountain Hotel

တာချီလိတ်

၂၀

ZION Hotel

တာချီလိတ်

၂၁

Golden Lucky Motel

တာချီလိတ်

၂၂

The Nich Motel

တာချီလိတ်

၂၃

Sweet Dream World Motel

တာချီလိတ်

၂၄

Shaung Harn Hotel

တာချီလိတ်

၂၅

Golden Dragon Motel

တာချီလိတ်

၂၆

Zann Mon Arr Khar Hotel

တာချီလိတ်

၂၇

May Motel

တာချီလိတ်

၂၈

Crown Hotel

တာချီလိတ်

၂၉

Kyal Ta Khon Guest House

တာချီလိတ်

၃၀

Shan SHwe Myanmar Hotel

တာချီလိတ်

၃၁

Shwe Nan Haw Guest House

တာချီလိတ်

၃၂

Kann Nar Hotel

တာချီလိတ်

၃၃

Shan Tit Hotel

တာချီလိတ်

၃၄

Noung Ton Motel

တာချီလိတ်

၃၅

Armita Hotel

တာချီလိတ်

၃၆

Phu Lai Motel

တာချီလိတ်

၃၇

Sam Ywat I Guest House

တာချီလိတ်

၃၈

Sam Ywat II Guest House

တာချီလိတ်

၃၉

Golden Star Hotel

တာချီလိတ်

၄၀

Harry Trekking Guest House

တာချီလိတ်

၄၁

Eain Shae San Princess Hotel

တာချီလိတ်

၄၂

Thee Thant Hotel

တာချီလိတ်

၄၃

Hotel Khama’ Rattha

တာချီလိတ်

၄၄

Parami Guest House

တာချီလိတ်

၄၅

Golden World Hotel

တာချီလိတ်

၄၆

Law Yee Chain Hotel

တာချီလိတ်

၄၇

Amazing Keng Tong Resort

တာချီလိတ်

၄၈

Kyaington Paradise Hotel

တာချီလိတ်

၄၉

Crown Princess Hotel

တာချီလိတ်

၅၀

Thee Thant Hotel

တာချီလိတ်

၅၁

Hotel Khama’ Rattha

တာချီလိတ်

၅၂

Shwe Shin 2 Hotel

တာချီလိတ်

၅၃

Sin Phyu Minn Hotel

တာချီလိတ်

၅၄

1 G 1-7 Hotel

တာချီလိတ်

၅၅

1 G 1-8 Hotel

တာချီလိတ်

၅၆

Sandar Linn Guest House

တာချီလိတ်

၅၇

Parami Guest House

တာချီလိတ်

၅၈

Golden World Hotel

တာချီလိတ်

၅၉

Law Yee Chain Hotel

တာချီလိတ်

၆၀

Baitong Hotel

တာချီလိတ်

၆၁

Royal Yadanar Hotel

တာချီလိတ်

၆၂

Shwe Sin II Motel

တာချီလိတ်

၆၃

Shwe Bue Thee Hotel

တာချီလိတ်

၆၄

Golden Lake Hotel

တာချီလိတ်

၆၅

Golden Family Hotel

တာချီလိတ်

၆၆

Mae Khaung River Hotel

တာချီလိတ်

၆၇

Mya Linn Pwint Hotel

တာချီလိတ်

၆၈

Sin Phyu Minn Hotel

တာချီလိတ်

၆၉

Golden Cherry Hotel

တာချီလိတ်

၇၀

1 G 1-7 Hotel

တာချီလိတ်

၇၁

1 G 1-8 Hotel

တာချီလိတ်

၇၂

Loma Hotel

တာချီလိတ်

၇၃

Rose Myanmar Motel

တာချီလိတ်

၇၄

San Sai Hotel

တာချီလိတ်

၇၅

Hotel Tachileik

တာချီလိတ်

၇၆

Sandar Linn Guest House

တာချီလိတ်

၇၇

Platinum Star Hotel

တာချီလိတ်

၇၈

Green Mountain Hotel

တာချီလိတ်

၇၉

ZION Hotel

တာချီလိတ်

၈၀

Golden Lucky Motel

တာချီလိတ်

၈၁

The Nich Motel

တာချီလိတ်

၈၂

Sweet Dream World Motel

တာချီလိတ်

၈၃

Shaung Harn Hotel

တာချီလိတ်

၈၄

Golden Dragon Motel

တာချီလိတ်

၈၅

Zann Mon Arr Khar Hotel

တာချီလိတ်

၈၆

May Motel

တာချီလိတ်

၈၇

Crown Hotel

တာချီလိတ်

၈၈

Kyal Ta Khon Guest House

တာချီလိတ်

၈၉

Shan SHwe Myanmar Hotel

တာချီလိတ်

၉၀

Shwe Nan Haw Guest House

တာချီလိတ်

၉၁

Kann Nar Hotel

တာချီလိတ်

၉၂

Shan Tit Hotel

ကျိုင်းတုံ

၉၃

Noung Ton Motel

ကျိုင်းတုံ

၉၄

Armita Hotel

ကျိုင်းတုံ

၉၅

Phu Lai Motel

ကျိုင်းတုံ

၉၆

Sam Ywat I Guest House

ကျိုင်းတုံ

၉၇

Sam Ywat II Guest House

ကျိုင်းတုံ

၉၈

Golden Star Hotel

ကျိုင်းတုံ

၉၉

Harry Trekking Guest House

ကျိုင်းတုံ

၁၀၀

Eain Shae San Princess Hotel

ကျိုင်းတုံ

၁၀၁

Thee Thant Hotel

ကျိုင်းတုံ

၁၀၂

Hotel Khama’ Rattha

ကျိုင်းတုံ

၁၀၃

Parami Guest House

ကျိုင်းတုံ

၁၀၄

Golden World Hotel

ကျိုင်းတုံ

၁၀၅

Law Yee Chain Hotel

ကျိုင်းတုံ

၁၀၆

Amazing Keng Tong Resort

ကျိုင်းတုံ

၁၀၇

Kyaington Paradise Hotel

ကျိုင်းတုံ