Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလ(သို႔မဟုတ္)တခူးလျပည့္ေန႕မွ၁၀ရက္ၾကာက်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္နေရာ

စရိအန္ဂတအက္ဝါရီမူနိစ္ဝါရႊမ္မီဘုရားေက်ာင္း၊ ပီလိခရြာ၊ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ 

ထူ့းျခားမှုမ်ား

ပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ပူေလာင္သည့္မီးေသြးခဲမ်ားေပၚတြင္လမ္းေလ်ွာက္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ကိုဆိတ္နို႕ျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္း၊ ေျခေထာက္ကုိနႏြင္းလိမ္းျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ဖြံ႕ျဖိဳးေသာရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး၏ရွားပါးေသာရိုးရာကိုေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ရွိဟင္ဒူဘာသာဝင္မ်ားမွက်င္းပျပီးျမန္မာနိုင္ငံရွိဟင္ဒူဘာသာဝင္မ်ားအတြက္အဓိကက်ေသာပြဲေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မတ္လတြင္စရိအန္ဂတအက္ဝါရီမူနိစ္ဝါရႊမ္မီဘုရားေက်ာင္း၌က်င္းပၾကျပီးပြဲေတာ္၏စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္႔ပူေလာင္သည့္မီးေသြးခဲမ်ားေပၚတြင္လမ္းေလ်ာက္ၾကသည္ကိုျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ေျခေထာက္ကုိဆ္တ္နို႕နွင့္ေဆးကာနႏြင္းလိမ္းၾကပါသည္။ ပူေလာင္သည့္မီးေသြးခဲသည္မေကာင္းသည္မ်ားပေပ်ာက္ေစျပီးေကာင္းမြန္ေသာကံၾကမၼာပိုင္ဆိုင္ေစသည္ဟူေသာယံုၾကည့္မႈလည္းရွိၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္သည္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိအနည္းငယ္ေသာရိုးရာပြဲေတာ္မ်ားထဲမွတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီးခရီးသြားမ်ားအတြက္ပိုမိုထူးျခားသည့္အေတြ႕အၾကံဳကိုရရွိေစနိုင္သည့္ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္