Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းလွှာ

   

သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ အတွဲ (၂) အမှတ် (၁)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁)

Download

သတင်းလွှာ အတွဲ (၁) အမှတ် (၄)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၄)

Download

သတင်းလွှာ အတွဲ (၁) အမှတ် (၃)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၃)

Download

သတင်းလွှာ အတွဲ (၁) အမှတ် (၂)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၂)

Download

သတင်းလွှာ အတွဲ(၁) အမှတ် (၁)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁)

Download

သတင်းလွှာ အတွဲ(၁) အမှတ် (၂)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၉)ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၂)

Download

သတင်းလွှာ အတွဲ(၁) အမှတ် (၁)

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၆)ရက်နေ့ထုတ် သတင်းလွှာ အတွဲ(၁)၊ အမှတ် (၁)

Download