၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Expression of Interest – EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္- (က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက္(တနလၤာေန႔) (ခ ) EOI Form တင္သြင္း ရမည့္ေနရာ – ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ႐ုံးခ်ိန္ နံနက္(၉:၃၀) နာရီမွ ညေန (၄:၃၀) နာရီအတြင္း (ဂ )...
Continue Reading
၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဟိႏၵီဘာသာမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ဆို ျခင္းအတြက္ ဘာသာစကား (၁) မ်ိဳးခ်င္းစီအလိုက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီ/ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ Expression of Interest-EOI တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္- (က) EOI Form စတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ရက္ – ၂၇-၆-၂၀၁၉ရက္( ၾကာသပေတးေန႔) (ခ ) EOI Form...
Continue Reading
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ရက္ ၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျဖန္ခ်ိ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Travel Writer ၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ – (က) ေပးပို႔သူ၏ Introduction Letter ႏွင့္Quotation ပါရွိရမည္။ (ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ထက္ပို ပါက ေဆာင္းပါး အမည္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ တစ္ပုဒ္ခ်င္းအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို Quotation တြင္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။)...
Continue Reading
ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ ၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ Promotion Video မ်ားအား ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (က) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၂:၃၀ မိနစ္စာ Video (ခ) ခရီးစဥ္ေဒသအစုံႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ ၁:၀၀ မိနစ္စာ Video ၂။ အဆိုပါ Promotion Video မ်ား႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ႐ုပ္သံထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ – (က) ေပးပို႔သူသည္ ၁:၀၀မိနစ္ သို႔မဟုတ္...
Continue Reading

Requirement from MoHT for Videos and Articles