ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်အခများအား Online မှတဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများ အတွက် ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ Online မှတဆင့် MPU Card ၊ Visa Card ၊ Master Card ၊ JCB Card ၊ UnionPay Card နှင့် CB Pay များကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည် − (က) လိုင်စင်ကြေးများ (ခ ) ဗီဇာကြေး (ဂ) Web Portal Membership ကြေးနှင့် ကြော်ငြာကြေးများ (ဃ) သင်တန်းကြေးများ (င) တင်ဒါ မှတ်ပုံတင်ကြေးများ ၂။ ဝန်ကြီးဌာန၏ https://payment.tourism.gov.mm မှတဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Continue Reading

MOHT COVID-19 Resilience Package (5)

Ecotourism Tour Guide Online Training သဘာဝအခြေခံခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း ***************************************************************** ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease2019 – COVID 19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သဘာဝအခြေခံခရီးသွား ဧည့်လမ်းညွှန် သင်တန်းများကို Australia ACS Distance Education နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ Online မှတဆင့် သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ သဘာဝအခြေခံခရီးသွား ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းတွင် Ecotourism Basics, Interpretive Services in Ecotourism, Ecology and Conservation , Plant and Animal Classification and Identification, Geology/ Geomorphology, Interpreting Aquatic...
Continue Reading

MOHT COVID-19 Resilience Package (4)

National Guides Program for UFL Graduates and Graduates with Recognized Language Proficiency Certificates ဧည့်လမ်းညွှန်(အခြေခံ)သင်တန်း (National Guide)သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း ************************************************** ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease 2019 – COVID-19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဧည့်လမ်းညွှန် (အခြေခံ) သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်(အခြေခံ) သင်တန်းတွင် National Skill Standard Authority (NSSA) မှ အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားသော Tour Guide – Level 3, National Tour Guide...
Continue Reading

MOHT COVID-19 Resilience Package (3)

ASEAN Standard Tour Guide Upgrading for National Guides ဧည့်လမ်းညွှန်မွမ်းမံသင်တန်း( ASEAN Level 3)သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း *******************************************************  ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease 2019 – COVID-19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ASEAN Level 3 အဆင့်ရှိ ဧည့်လမ်းညွှန်(မွမ်းမံ) သင်တန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (မန္တလေးရုံးခွဲ) အသီးသီး၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာဆီယံအဆင့် ဧည့်လမ်းညွှန်မွမ်းမံသင်တန်းတွင် ASEAN Certificate IV in Tour Operation(Guiding) မှ Core & Generic Competency Unit ၁၈ ခု...
Continue Reading

Myanmar President, PRC President discuss closer bilateral ties in various sectors

  U WIN Myint, President of the Republic of the Union of Myanmar had a telephone conversation with His Excellency Mr Xi Jinping, President of the People’s Republic of China on 20 May 2020 at 18:10. During the telephone conversation, the two leaders focused their discussions on matters related to China’s commendable achievement in successfully...
Continue Reading

Requirement from MoHT for Videos and Articles