ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ လြိဳင္ေကာ္ရံုးခြဲ၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ လြိဳင္နန္းဖ (မုိးနတ္သမီးေတာင္) အား ေျခလ်င္ေတာင္တက္ခရီးစဥ္အျဖစ္ တက္ေရာက္

read more

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးႏွင့္ JATA Tourism Expo 2018 သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳျပခန္း ပါဝင္ျပသႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

read more