Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ Video မ်ား စုစည္း႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈဆိုင္ရာ Video မ်ား စုစည္း႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ – (က) တင္ဒါပုံစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ – ၁၅-၈-၂၀၁၉ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) (ခ) တင္ဒါပုံစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ       –     တင္ဒါပုံစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္၁၀၀၀၀/-က်ပ္ (တစ္ေသာင္းက်ပ္)ႏႈန္းျဖင့္ e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ႏွင့္ တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ          ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းဝယ္ယူႏိုင္ ပါသည္။ (ဂ) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ – ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက္ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀)နာရီ ၃။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက e-Government Office ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ တင္ဒါေကာ္မတီ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
About the author

Leave a Reply