Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Bilateral-Tourism-Agreement_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

Thỏa Thuận Du Lịch Song Phương

Hiệp Định Song Phương và Biên bản Ghi Nhớ về Hợp Tác Du Lịch với các quốc gia sau đây đã được ký kết.
Các Hiệp Định/ Biên Bản Trao Đổi/ Biên Bản Ghi Nhớ Các bên đã ký kết
Miến Điện Các Đối Tác
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Việt Nam (13-5-1994 ở Yangon) Phó Tổng Giám Đốc, Cơ Quan Quản Lý Khách Sạn và Du Lịch Chủ Tịch, Tổng Cục Du Lịch Việt Nam
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – CHDCND Lào (11-6-1994 ở Vientiane) Bộ Trưởng, Bộ Kế Hoạch và Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia Bộ Trưởng, Bộ Ngoại Giao
Hiệp Định Hợp Tác Kinh Tế Song Phương Miến Điện – Singapore (8-6-1995 ở Singapore) Bộ Trưởng, Bộ Kế Hoạch và Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia Phó Thủ Tướng, Cộng Hòa Singapore
Biên Bản Trao Đổi và Triển Khai Hợp Tác Du Lịch giữa Miến Điện – Campuchia (12-10-1996 ở Phanom Phen) Phó Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Tổng Bí Thư, Bộ Du Lịch Campuchia
Kế Hoạch Hành Động Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – CHDCND Lào cho Năm Tài Khóa 1997-1998 (19-5-1997 ở Yangon) Phó Tổng Giám Đốc, Cơ Quan Quản Lý Khách Sạn và Du Lịch Phó Tổng Giám Đốc, Cơ Quan Quản Lý Du Lịch Quốc Gia CHDCND Lào
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Thái Lan (24-7-1998 ở Yangon) Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Bộ Trưởng, Văn Phòng Thủ Tướng và Chủ Tịch Cơ Quan Du Lịch Thái Lan
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Trung Quốc (16-7-2000 ở Yangon) Phó Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Phó Bộ Trưởng, Bộ Ngoại Giao, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa
Biên Bản Hội Nghị Kế Hoạch Triển Khai về Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Thái Lan (2-9-2000 ở Yangon) Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Bộ Trưởng, Văn Phòng Thủ Tướng và Chủ Tịch Cơ Quan Du Lịch Thái Lan
Biên Bản Ghi Nhớ Miến Điện – Trung Quốc về Kế Hoạch Triển Khai Du Lịch Quốc Tế Hỗ Trợ Công Dân Trung Quốc đến Miến Điện (2-12-2000 ở Yangon) Phó Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Phó Chủ Tịch, Tổng Cục Du Lịch Trung Quốc
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Malaysia (225-9-2001 ở Yangon) Bộ Trưởng, Văn Phòng Ủy Ban Bình An và Phát Triển Bộ Trưởng, Bộ Văn Hóa, Nghệ Thuật và Du Lịch Malaysia
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch giữa Miến Điện và Sri Lanka (24-6-2009 ở Naypyitaw) Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Bộ Trưởng, Bộ Ngoại Giao, Cộng Hòa Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Sri Lanka
Thỏa Thuận Công Nhận Song Phương về Chuyên Môn Du Lịch Miến Điện – ASEAN (8-2-2009 ở Hà Nội) Phó Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Bộ Trưởng Du Lịch của các nước thành viên ASEAN
Chương Trình Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Việt Nam 2010-2015 (11-6-2010 ở Yangon) Phó Tổng Giám Đốc, Cơ Quan Quản Lý Khách Sạn và Du Lịch Chủ Tịch, Tổng Cục Du Lịch Việt Nam
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Mông Cổ (2015-2020) (29-6-2015 ở Mông Cổ) Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Bộ Trưởng, Bộ Môi Trường, Phát Triển Không Gian Xanh và Du Lịch
Chương Trình Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Việt Nam 2016-2018 (9-9-2015 ở TP Hồ Chí Minh) Phó Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Phó Bộ Trưởng, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch
Hiệp Định Hợp Tác Du Lịch Miến Điện – Thái Lan (11-1-2017 ở Naypyitaw) Bộ Trưởng, Bộ Khách Sạn và Du Lịch Bộ Trưởng, Bộ Du Lịch và Thể Thao