Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
ContactUs_MOHT_Main-Banner_(Desktop)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên hệ chung – info@tourism.gov.mm

Quan Hệ Công Chúng và Thông Tin Du Lịchdirector.information.moht@gmail.cominfo.moht@gmail.com

Quảng Bá Du Lịch – promotion@tourism.gov.mm

Huấn Luyện và Đào Tạo – training@tourism.gov.mm

Hợp Tác Quốc Tế & Khu Vực – irc@tourism.gov.mm

Các Dự Án Du Lịch – project.dht@gmail.com

Chứng Chỉ Liên Quan Đến Du Lịch – trd.trd2012@gmail.com

Văn Phòng Bộ Trưởng Liên Đoàn – mohtmail@gmail.com


    By submitting this form I understand that Ministry of Hotels & Tourism will protect my information in accordance to the Personal Data Protection Act 2010.