Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ခရီးစဥ္ေဒသ၊ ခရီးသြား ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ေပးပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပး ဖိတ္ေခၚျခင္း

ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား အေသးစိတ္စာရင္းကို    https://bit.ly/2YQrCin      တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။
About the author

Leave a Reply