Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ကူးရန္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Digital Marketing ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသ အစုံပါဝင္ေသာ ဓာတ္ပုံ မ်ား ဝယ္ယူစုစည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္ပါ ဝင္စားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ား၊ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ Photographer ၊ Travel Writer ၊ Graphic Designer၊ Journalist ႏွင့္ Blogger မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ လစဥ္ ပထမရက္ သတၱပတ္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာ မ်ား လာေရာက္တင္သြင္းႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၆၇၃-၄၀၆၄၇၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ- e-Government Office၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၃၃)၊ ေနျပည္ေတာ္။
About the author

Leave a Reply