Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
GMS_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

Tiểu Vùng Mekong Mở Rộng

Tiểu Vùng Mekong Mở Rộng (GMS) được thành lập bởi Campuchia, Trung Quốc, CHDCND Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam nhằm hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Chiến Lược Ngành Du Lịch được thông qua tại kỳ Hội Đồng GMS thứ 2nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực về lĩnh vực du lịch.

Các Bộ Trưởng GMS xem xét Chiến Lược Ngành Du Lịch GMS năm 2010 và thông qua chiến lược với tôn chỉ nhấn mạnh ba chiến lược chính, trong số tổng cộng bảy chiến lược ngành. Ba chiến lược ngành chính yếu như sau:

  1. Tiếp thị du lịch
  2. Phát Triển Nguồn Nhân Lực
  3. Xóa đói giảm nghèo và phát triển du lịch cộng đồng

Chiến lược ngành du lịch BMS cập nhật giai đoạn 2016-2025 được thiết lập bao gồm các hạng mục sau đây:

  1. Phát Triển Nguồn Nhân Lực
  2. Cải Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Du Lịch
  3. Cải Thiện Trải Nghiệm và Dịch Vụ Du Khách
  4. Quảng Cáo và Tiếp Thị Sáng Tạo
  5. Đáp Ứng Nhu Cầu Du Lịch Khu Vực

Chiến Lược GMS Ngành Du Lịch 2016-2025 đã được xác nhận và công bố tại Hội Đồng Các Bộ Trưởng Du Lịch Tiểu Khu GMS tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan năm 2018.

Miến Điện tham gia vào các dự án và chủ động điều phối hoạt động với Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB), Văn Phòng Điều Phối Du Lịch Mekong (MTCO) và các Tổ Chức Du Lịch GMS Quốc Gia. Các Hội Đồng Ủy Ban Công Tác Ngành Du Lịch GMS đã được tổ chức hai năm một lần; Diễn Đàn Du Lịch Mekong tổ chức một năm một lần ở các quốc gia thành viên GMS được xếp theo thứ tự A-B-C.